Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.1

din 09 ianuarie 2019

privind  acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare și funcționare la 31.12.2018 din excedentul bugetului local și bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.01.2019,

Având în vedere:

-  Raportul de specialitate nr. 37/03.01.2019  al Direcţiei Economice;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local a Municipiului Aiud;

În conformitate cu  prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

      - OMFP nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018.

În temeiul  art. 36 alin. alin.(2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

            Art.1  Se aprobă utilizarea sumei de 5.800.658,43 lei din excedentul bugetului local pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la 31.12.2018.  

Art.2 Se aprobă utilizarea sumei de 21.730,69 lei din excedentul bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului Național ”Titu Maiorescu” Aiud pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcționare la 31.12.2018.

Art.3 Se aprobă utilizarea sumei de 679,07 lei din excedentul bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Liceul Tehnologic Aiud pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcționare la 31.12.2018.

Art.4 Se aprobă utilizarea sumei de 1.585,20 lei din excedentul bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” Aiud pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcționare la 31.12.2018.

Art.5 Se aprobă utilizarea sumei de 7.334,82 lei din excedentul bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Aiud pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcționare la 31.12.2018.

Art.6 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia  Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud .

            Art.8   Prezenta hotărâre se comunică:

            -    Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Direcţiei Economice;

-       Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba;

-       Unităților de învățământ nominalizate;

Se afişează la sediul Primăriei .

Art.9  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de 10 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 52% din numărul consilierilor în funcţie.

 

 

 

Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar,

       Szekely Eugen-Ioan                                             Ecaterina Bîrlogeanu      

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.