SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.1

din 07 ianuarie 2021

privind aprobarea utilizării excedentului  instituţiilor publice autofinanțate din venituri proprii şi subvenții  rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020,  pentru acoperirea temporară a  golului de casă la secțiunea de funcționare, până la aprobarea bugetului pe anul 2021

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată din  data de 07 ianuarie 2021,

Având în vedere:

            - Referatul de aprobare nr. 152/05.01.2021 privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării excedentului  instituţiilor publice autofinanțate din venituri proprii şi subvenții  rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020,  pentru acoperirea temporară a  golului de casă la secțiunea de funcționare, până la aprobarea bugetului pe anul 2021

            -  Raportul de specialitate nr. 123/ 04.01.2021  al Direcţiei Economice privind aprobarea utilizării excedentului  instituţiilor publice autofinanțate din venituri proprii şi subvenții rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020, pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea de funcționare, până la aprobarea bugetului pe anul 2021;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local a Municipiului Aiud;

În conformitate cu  prevederile:

- Ordinului nr. 271 din 17 martie 2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegate pentru buget nr.720/2014;

- Ordinului nr. 3155 din 15 decembrie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;

- Ordinului nr. 3214 din 23 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3155/2020;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completării ulterioare;

- 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.5 lit. cc)  și art. 139 alin.(3) lit. a)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

            H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

            Art.1 Se aprobă utilizarea de către Municipiul Aiud - Administraţia pieţii a excedentului anilor precedenți în sumă de 46.083,40 lei, pentru acoperirea temporară a golului de casă la secţiunea de funcţionare, până la aprobarea bugetului pe anul 2021.

            Art.2 Se aprobă utilizarea de către Liceul Tehnologic Aiud a excedentului anilor precedenți în sumă 24.011,56 lei, pentru acoperirea temporară a golului de casă la secţiunea de funcţionare, până la aprobarea bugetului pe anul 2021.

          Art.3 Se aprobă utilizarea de către Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud a excedentului anilor precedenți în sumă 5.622,91 lei, pentru acoperirea temporară a golului de casă la secţiunea de funcţionare, până la aprobarea bugetului pe anul 2021.

            Art.4 Se aprobă utilizarea de către Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Aiud excedentului anilor precedenţi în sumă de 6.636,15 lei, pentru acoperirea temporară a golului de casă la secţiunea de funcţionare, până la aprobarea bugetului pe anul 2021.

            Art.5 Se aprobă utilizarea de către Spitalul Municipal Aiud a excedentului anilor precedenți în sumă de 1.252.662,87 lei,  pentru acoperirea temporară a golului de casă la secţiunea de funcţionare, până la aprobarea bugetului pe anul 2021.

            Art.6 Cu drept de contestație la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

            Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia  Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud .

            Art.8  Prezenta hotărâre se comunică:

            -    Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Direcţiei Economice;

-       Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba;

-       Spitalului Municipal Aiud;  

-    Unităților de învățământ nominalizate în prezenta hotărâre;  

-    Se afişează la sediul Primăriei .

            Art.9  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de 16 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 84% din numărul consilierilor în funcţie.

 

Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                     Secretar general - Municipiul Aiud,

Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.