Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA                                                                                             
MUNICIPIUL AIUD
CONSILIUL LOCAL AIUD
 
HOTĂRÂREA NR. 10
din 29 ianuarie 2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 29.01.2013,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 1222/24.01.2013 al Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud;
            - H.C.L. nr. 237/28.11.2012 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal al Municipiului Aiud, începând cu data de 01.12.2012;
            - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - IV din cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud;
În temeiul art. 36 alin. 3 lit. „b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
-         Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;
-         Primarului Municipiului Aiud;
-         Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;
Se afişează la sediul Primăriei.
            Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabil exprimate reprezentând 100% din numărul consilierilor prezenţi.
 
 
Preşedinte de şedinţă,                              Contrasemnează,
            Consilier,                                                      Secretar,      
           ANDREA ELENA KATONA                    ECATERINA BÎRLOGEANU
 

 Anexe

  • h10_2013_anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.