Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

 ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr.10

din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea structurii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Aiud 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din 26.01.2017

            Având în vedere:

           - Raportul de specialitate nr. 576 din 12.01.2017 al Compartimentului de Urbanism prin care se  propune aprobarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Aiud;

           -  Rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate nr. I - Juridic, buget finanţe, nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ale Consiliului Local  Aiud;

            În conformitate cu prevederile:

                - pct. 3, art. 37 din Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12001   350 10 201   0 18>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;  

- Legii nr.50/199, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

- art. 11, alin. 4, art. 36, alin. 2, lit. e) şi alin.7 lit. a) şi c), din Legea nr.    215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare:

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

 

            Art.1 Se aprobă structura Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Aiud, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Aiud, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Art.4 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

            Art.5  Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului Municipiului Aiud;

            - Direcţiei Tehnice;

           Se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

            Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 94% din numărul consilierilor în funcţie.

 

 

 

Președinte de ședință,                            Contrasemnează,

Consilier Vasile Vultur                            Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.