Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                                  

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.10

din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției de Asistenţă Socială  privind serviciile sociale pentru anul 2018

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 25.01.2018,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției de Asistenţă Socială nr. 591 din 11.01.2018 prin care solicită aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției de Asistenţă Socială  privind serviciile sociale pentru anul 2018;

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr I - Juridică, buget - finanțe şi nr. IV - Sănătate şi asistenţă socială, ale Consiliului Local Aiud;

             În conformitate cu prevederile: 

-  art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- art.36 alin.  alin.(1), alin.(2) lit. d) coroborat cu alin.(6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiune al Direcției de Asistenţă Socială  privind serviciile sociale pentru anul 2018, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcția de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

                Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului Municipiului Aiud;

            - Direcției de Asistenţă Socială;

Se afişează la sediul Primăriei.                                            

 Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenţi.

 

           Președinte de ședință,                             Contrasemnează,

            Consilier Aurel Fleșer                             Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

 

 Anexe

  • h10_2018_anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.