Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr.10

din 31 ianuarie 2019

privind însușirea documentației  tehnice de parcelare și schimbarea categoriei de folosință a imobilului teren situat  în Aiud, str. Gheorghe Doja, CF nr. 92910 Aiud, nr. cad. 92910, drum în suprafață de 28046 mp

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019,

            Având în vedere:

            -   Raportul  Direcţiei Tehnice nr. 25784/18.12.2018, prin care se propune însușirea documentației  tehnice de parcelare și schimbarea categoriei de folosință a imobilului teren situat  în Aiud, str. Gheorghe Doja, CF nr. 92910 Aiud, nr. cad. 92910, drum în suprafață de 28046 mp;

          - Documentaţia tehnică de parcelare și schimbarea categoriei de folosință a imobilului teren situat  în Aiud, str. Gheorghe Doja, CF nr. 92910 Aiud, nr. cad. 92910, drum în suprafață de 28046 mp, executată de doamna Crişan Voichiţa, expert topograf autorizat în condiţiile legii, înregistrată sub nr. 24959/06.12.2018;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism;

           În conformitate cu prevederile:

            -   Legii nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            -  art. 36 alin.(1), alin.(2), lit. c), art. 119, art. 120  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

            Art.1 Se însuşeşte documentaţia tehnică de parcelare și schimbare categorie de folosință a imobilului teren situat  în Aiud, str. Gheorghe Doja, CF nr. 92910 Aiud, nr. cad. 92910, drum în suprafață de 28046 mp, întocmită de doamna Crişan Voichiţa, expert autorizat în condiţiile legii, înregistrată sub nr. 24959/06.12.2018.

            Art.2 Aprobă parcelarea imobilului drum (str. Gheorghe Doja) în suprafață de 28046 mp, înscris în CF 92910 Aiud, cu nr. cad. 92910, proprietar Municipiul Aiud, domeniul public în cotă de 1/1 părți, după cum urmează:

             Lotul  1 – drum (str. Gheorghe Doja) în suprafață de 47 mp, proprietar Municipiul Aiud, domeniul public în cotă de 1/1 părți, nr. cad. 92910/1;

             Lotul  2 – drum (str. Gheorghe Doja) în suprafață de 27999 mp, proprietar Municipiul Aiud, domeniul public în cotă de 1/1 părți, nr. cad. 92910/2.

                 Art.3 Aprobă schimbarea categoriei de folosință a lotului cu nr. top.92910/1 - drum cu suprafața de 47 mp, din „drum” în „curți construcții”.

                 Art.4 Documentaţia tehnică de parcelare și schimbarea categoriei de folosință este parte integrantă din prezenta hotărâre şi va fi operată la Biroul OCPI Aiud prin grija elaboratorului în termen de max. 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

            Art.5 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

            Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică,  Compartimentul Juridic şi Serviciul Public Administraţia Patrimoniului  Local. 

       Art.7 Prezenta hotărâre se comunică:

       -    Instituţiei Prefectului – jud. Alba;

-       Primarului municipiului Aiud ;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Compartimentului Juridic;

-       Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local;

Se afişează la sediul Primăriei.

   Art.8 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 84% din numărul consilierilor în funcţie.

 

Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

             Consilier,                                                        Secretar,

       Szekely Eugen-Ioan                                           Ecaterina Bîrlogeanu      

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.