SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                                  

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.10

din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea/atribuirea unei autorizaţii taxi -

TOMUȚA ALIN CORNEL P.F.A. - autorizaţia  taxi nr. 065 pentru  AB 91 TOM

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă ordinară din 28.01.2021

            Având în vedere:

- cererea înregistrată cu nr. 23724 din 03.11.2020, prin care domnul Tomuța Alin Cornel, în calitate administrator la TOMUȚA ALIN CORNEL P.F.A., cu sediul în Municipiul Aiud, loc. Gârbova de Jos, str. Alunelului, nr. 1A, jud. Alba, solicită atribuirea unei autorizaţii taxi pentru autoturismul AB - 91 - TOM;

- Referatul de aprobare nr. 346 din 06.01.2021 al Primarului Municipiului Aiud pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea/atribuirea unei autorizații taxi;

- Raportul de specialitate nr. 341 din 06.01.2021 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud prin care se propune aprobarea/atribuirea unei autorizaţii taxi;  

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe şi nr. III - Administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură, ONG și IMM ale Consiliului Local Aiud;

-             Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Aiud;

În conformitate cu prevederile:

- HCL nr. 38/22.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Aiud, a Contractului de atribuire în gestiune delegată și a Caietului de sarcini, cu modificările și completările ulterioare;

- HCL nr. 161/26.08.2015 privind aprobarea numărului maxim de autorizații taxi ce pot fi atribuite pe raza municipiului Aiud;

- Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.18 şi 28 din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12003    38 10 201   0 17>Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;                  

  - art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Analizând autorizaţiile eliberate de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, pe baza licenţei nr. 35 din 29.01.2008 emisă de către ANRSC;

                În temeiul art. 5, lit. ee), art. 139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Aprobă atribuirea unei autorizaţi taxi, în baza prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată, după cum urmează:

-       TOMUȚA ALIN CORNEL P.F.A. - autorizaţia  taxi nr. 065 pentru  AB 91 TOM.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ,  potrivit  prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia  Tehnică  din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

                 -    Instituţiei Prefectului Judeţului Alba ;

     -    Primarului municipiului Aiud ;

     -    Direcţiei Tehnice;

     -    TOMUȚA ALIN CORNEL P.F.A..

Se afişează la sediul Primăriei.

           Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă  100% din numărul consilierilor prezenţi.

 

 

Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                     Secretar general - Municipiul Aiud,

Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER


Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.