SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.136

din 28 iulie 2016

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a

Consiliului Local al Municipiului  Aiud

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 28.07.2016,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate  nr.13184 /14.07.2016 al Secretarului Municipiului Aiud, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Aiud;

            - Rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate nr. I  - VI din cadrul Consiliului local Aiud prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;

În conformitate cu prevederile:

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 393/2004, privind Statul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. a) şi 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Aiud, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri  HCL nr.123 din 11 iulie 2012 se abrogă.

Art.3 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul Municipiului  Aiud, Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Aiud.     

                Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

            -    Instituţiei Prefectului - judeţ Alba ;

-       Primarului municipiului Aiud ;

-       Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Aiud;

-       Consilierilor locali; 

Se afişează la sediul Primăriei.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de 14 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă  74% din numărul consilierilor în funcţie.

 

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează,

Consilier Helga Lőrincz                                      Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.