SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD
CONSILIUL LOCAL
 
HOTĂRÂREA NR. 196
din 29 octombrie 2014
privind actualizarea Regulamentului (Schema de ajutor de minimis) de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării durabile în municipiul Aiud
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2014;
            Având în vedere:
            - HCL nr. 3/29.01.2014 privind adoptarea Regulamentului (Schema de ajutor de minimis) de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării durabile în municipiul Aiud ;
- Raportul nr. 14999 din 23.10.2014 al Direcţiei Tehnice;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - administraţie publică locală, juridică, buget finanţe, nr. II - organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism, nr. III - activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, sport şi agrement, nr. IV - administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură şi IMM şi nr. V - sănătate, familie, protecţie socială şi protecţia copilului   dincadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud;
 În conformitate cu prevederile:
-   art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;      
- Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicată*)(**actualizată**) privind Codul de procedură fiscală;
- O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 137/2007;
            - Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/18.12.2013 privind aplicarea art. 107 - 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013;
- HG nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 / 2013;
- Legii concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 27 şi art. 36, alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
            Art.1 Se aprobă actualizarea Regulamentului (Schema de ajutor de minimis) de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării durabile în municipiul Aiud, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
 Art.3Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică.
 Art.4 Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri se face prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe pagina oficială de web a Primăriei Municipiului Aiud.
 Art.5 Prezenta hotărâre se comunică :
-         Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;
-         Primarului municipiului Aiud;
-         Direcţiei   Economice;
-         Direcţiei Tehnice;
Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie.
                    
 
Preşedinte de şedinţă,                                  Contrasemnează,
            Consilier,                                                          Secretar,  
BADEA IULIA ADRIANA OANA                 ECATERINA BÎRLOGEANU
 

 Anexe

  • h196_2014_anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER


Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.