Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 2

din 09 ianuarie 2017

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I  în vederea promovării și implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.

 

 

Consiliul local al municipiului Aiud, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.01.2017,

Având în vedere:

- Cererea Consiliului Județean Alba înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 336/06.01.2017, prin care se solicită corelarea prevederilor art. 291 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu  Acordul de Parteneriat, care va fi încheiat între UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului “Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, corespunzător Hotărârii nr. 3/06.01.2017 adoptate de Consiliul Județean Alba;

-  HCL nr. 326 din 30.12.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri;  

- Raportul comun nr. 287 din 05.01.2017 al aparatului de specialitate al primarului;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM și nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism, ale Consiliului Local Aiud;

Ținând cont de prevederile:

-       Strategiei de dezvoltare a Județului Alba;

-       Strategiei de Dezvoltare 2014 -2020 a Municipiului Aiud;

-       Programului Operațional Regional 2014 - 2020;

  -  Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR2016/6/6.1/2, aprobat prin Ordinul Ministrului MDRAP nr. 3161/06.12.2016.

În conformitate cu prevederile:

- art. 14, art. 36 alin.(2) lit. e), art.36 alin.(4) lit. d) , art. 36 alin. (6) lit. „a”, punctul 13, art. 36 alin (7) lit. „a”  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

- art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 326 din 30.12.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Se împuternicește primarul Municipiului Aiud, doamna Iulia Adriana Oana Badea, pentru a semna Acordul de parteneriat și alte documente aferente promovării proiectului.

Art.4 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

            Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

            Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:

-      Instituţiei Prefectului -  judeţul Alba;

-      Consiliului Judeţean Alba;

-      Primarului municipiului Aiud;

-   Direcţiei Tehnice;

-   Direcției Economice;

-      Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

Se afişează la sediul Primăriei.

Art.7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 84% din numărul consilierilor în funcţie.

 

 

 

Președinte de ședință,                            Contrasemnează,

Consilier Vasile Vultur                            Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

 

 

 

 

 

 

 Anexe

  • h2_2017_Anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.