Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr.2

din 09 ianuarie 2019

privind aprobarea utilizării excedentului  bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi fonduri nerambursabile  rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, în anul 2019

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.01.2019,

Având în vedere:

-  Raportul de specialitate nr. 42/03.01.2019  al Direcţiei Economice;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I – VI ale Consiliului Local a Municipiului Aiud;

În conformitate cu  prevederile:

-          Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  OMFP nr. 3809 din 18 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;

      -    Ordinului nr. 271 din 17 martie 2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituții publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegate pentru buget nr.720/2014;

În temeiul  art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) lit. a)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

             Art.1 Se aprobă utilizarea de către Liceul Tehnologic Aiud a excedentului anilor precedenți în sumă de 12.640,82 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2019.

            Art.2 Se aprobă utilizarea de către Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud a excedentului anului precedent în sumă 20.362,44 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2019.

            Art.3 Se aprobă utilizarea de către Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud a excedentului anului precedent în sumă 5.622,91 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2019.

            Art.4 Se aprobă utilizarea de către Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Aiud a excedentului anilor precedenți în sumă  3.273,65 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2019.

            Art.5  Se aprobă utilizarea de către Municipiul Aiud - Administraţia pieţii a excedentului anilor precedenți în sumă 212.655,13 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2019.

 

         Art.6  Se aprobă utilizarea de către Spitalul Municipal Aiud a excedentului anilor precedenți în sumă 2.926.042,14 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2019.

           Art.7 Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi în sumă de 29.546,13 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019.

            Art.8 Cu drept de contestație la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

            Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia  Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud .

            Art.10   Prezenta hotărâre se comunică:

            -    Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Direcţiei Economice;

-       Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba;

-       Unităților de învățământ nominalizate;

Se afişează la sediul Primăriei .

                Art.11  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de 10 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 52% din numărul consilierilor în funcţie.

 

 

Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar,

       Szekely Eugen-Ioan                                             Ecaterina Bîrlogeanu      

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.