SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                      

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.2

din 07 ianuarie 2021

privind aprobarea modificării statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud și al Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa  extraordinară cu convocare de îndată  din data de 07.01.2021,

            Având în vedere:

             - Referatul de aprobare nr. 56/04.01.2021, pentru inițierea proiectului de hotărâre, al primarului municipiului Aiud, privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud și al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, începând cu data de 11.01.2021;

- Referatul nr. 28877/29.12.2020 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

            - Raportul de specialitate nr. 63/04.01.2021 al Biroului Resurse Umane, Control Intern, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud și al Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului local Aiud;

      - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - VI ale Consiliului Local al Municipiului Aiud;

            În conformitate cu prevederile:

            - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 409 alin. (3) lit. b), art. 478 alin.(1) și alin. (2), art. 479, art. 507 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul art. 5 lit. ee) și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;               

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art.1 Începând cu data de 11.01.2021, se aprobă următoarele modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, și anume:

             I) În cadrul Compartimentului Urbanism, Cadastru, Peisagistică:

- transformarea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior  în inspector, clasa I, grad profesional principal.

            II) În cadrul Compartimentului Arhivă:

            - transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent ocupat de doamna Alba Adriana în post de inspector, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovării examenului;

            III) În cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri:

            - transformarea postului de consilier, clasa I, grad profesional principal ocupat de doamna Turzai Ioana Teodora în post de consilier, clasa I, grad profesional superior, ca urmare a promovării examenului;

Art.2 Începând cu data de 11.01.2021, se aprobă următoarele modificări în statul de funcţii al Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, și anume:

 I) În cadrul Compartimentului Asistență socială și Protecția copilului:

            - transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent ocupat de doamna Adalinean Adriana Fulvița Ioana în post de inspector, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovării examenului;

                - transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent ocupat de doamna Radu Melinda în post de inspector, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a promovării examenului;

Art.3 Se aprobă în mod corespunzător statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud și al Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică:

-       Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

-       Primarului Municipiului Aiud;

-       Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

-       Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud;

-       Biroului Resurse Umane, Control Intern.

Se afişează la sediul Primăriei .

Art.7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă  100% din numărul consilierilor prezenţi.

 

Președinte de ședință,                            Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                    Secretar general - Municipiul Aiud,

            Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

 

 Anexe

  • h2_2020_Anexa.xls
Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.