SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD
CONSILIUL LOCAL
 
HOTĂRÂREA nr.261
din 17 decembrie 2015
            privind aprobarea calendarului principalelor evenimente organizate direct de către Primăria şi Consiliul Local al municipiului Aiud în anul 2016
 
            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 17.12.2015,
            Având în vedere:
            - Raportul de specialitate nr. 51020/07.12.2015 al Biroului Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud;
            - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I – Administraţie publică locală, juridică, buget, finanţe şi nr. III – Activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, sport şi agrement din cadrul Consiliului Local;
            În conformitate cu prevederile:
- art.19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1, 4, 5, 6 şi 16 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
            H O T Ă R Ă Ş T E:
 
Art. 1 Aprobă calendarul principalelor evenimente organizate direct de către Primăria şi Consiliul Local al municipiului Aiud în anul 2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.
            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
            -    Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
-          Primarului municipiului Aiud;
-          Administratorului public;
-          Direcţiei Economice;
-          Biroului Comunicare şi Relaţii Publice.
Se afişează la sediul Primăriei.
Art.5 Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.
           
 
 Președinte de ședință,                                         Contrasemnează,
Consilier Bogdan Mircea Ciprian                      Secretar Ecaterina Bîrlogeanu
 
 
 

 Anexe

  • h261_2015_anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.