SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL AIUD
CONSILIUL LOCAL
 
 
HOTĂRÂREA nr.262
din 17 decembrie 2015
privind aprobarea calendarului principalelor manifestări culturale care vor avea loc în municipiul Aiud în anul 2016
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 17.12. 2015,
            Având în vedere:
            - Raportul de specialitate al Biroului Comunicare și Relații Publice nr. 51326/09.12.2015din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud;  
            - Rapoartele de specialitate ale Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud nr. 51024/07.12.2015 şi Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” Aiud nr. 51320/09.12.2015;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor  de specialitate nr. I - Administraţie publică locală, juridică, buget finanţe şi nr. III - Activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, sport şi agrement ale Consiliului Local, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
            În conformitate cu prevederile:
- art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
Art.1 Aprobă calendarul principalelor manifestări culturale care vor avea loc în municipiul Aiud în anul 2016, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează instituțiile de cultură de pe raza municipiului Aiud aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud. 
Art.3Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
-         Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
-         Primarului municipiului Aiud;
-         Administratorului public;
-         Direcţiei Economice;
-         Biroului Comunicare şi Relaţii Publice;
-         Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud;
-         Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” Aiud;
            Se afişează la sediul Primăriei.
            Art.5 Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un nr. de 18. voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.
           
 
Președinte de ședință,                                          Contrasemnează,
Consilier Bogdan Mircea Ciprian                      Secretar Ecaterina Bîrlogeanu
 
 

 Anexe

  • h262_2015_ anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.