Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3

din 09 ianuarie 2017

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în  vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.01.2017,
Având în vedere:

- Raportul nr. 283/05.01.2017 al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

            - Hotărârea Consiliului Județean Alba Nr. 326 din 30.12.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2;

            - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 327 din 30 decembrie 2016, prin care s-a aprobat documentația tehnico -  economică faza Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în  vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;

            - Documentația tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” ;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I : Juridică, Buget finanțe, nr. III: Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism;

-H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii;

În conformitate cu prevederile art. 291 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal, care reglementează cota standard de TVA;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

          H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1  Se aprobă documentația tehnico-economică a investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, conform descrierii din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, la valoarea totală de 188.150,36929 mii lei (inclusiv TVA) echivalent 41.651,99039 mii euro, din care C+M 163.548,75542 mii lei (inclusiv TVA), echivalent  36.205,78172 mii euro (la cursul euro/lei 1euro=4,5172 lei), conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Valoarea totală a investiției aferentă Municipiului Aiud, este de 12.762,27064 mii lei (inclusiv TVA), echivalent 2.825,26138 mii euro, din care C+M 11.206,68925  mii lei (inclusiv TVA), echivalent 2.480,89288 mii euro (la cursul euro/lei 1euro=4,5172 lei), conform Anexei 2 A , parte integrantă a prezentei hotărâri .

Art.3  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T.

Art.5 La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 327 din 30 decembrie 2016 privind aprobarea documentației tehnico -  economice faza Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în  vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcției Economice, Direcției Tehnice și Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

            Art.7 Prezenta hotărâre se comunică:

-       Instituţiei Prefectului judeţului Alba;

-       Consiliului Judeţean Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Direcției Economice;

Se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Art.8 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 84% din numărul consilierilor în funcţie.

           

           Președinte de ședință,                             Contrasemnează,

            Consilier Vasile Vultur                            Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.