Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.3

din 25 ianuarie 2018

           privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Aiud

doamnei Câmpean Adriana Crina

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 25.01.2018,

Având în vedere:

-   Expunerea de motive a d-nei primar Iulia Adriana Oana Badea , înregistrată sub nr. 648/11.01.2018;

- Raportul de specialitate al Biroului Comunicare şi Relaţii Publice nr. 727/12.01.2018 prin care se propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Aiud doamnei Câmpean Adriana Crina;

 -  Rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe şi nr. IV –  Sănătate și asistență socială, ale Consiliului Local Aiud;  

În conformitate cu prevederile:

- art. 7. lit. e)  din Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Aiud”  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/25.03.2015;

- art. 36 alin. (8) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se acordă titlul de cetăţean de onoare al municipiului Aiud doamnei Câmpean Adriana Crina pentru acțiunile caritabile în folosul orfanilor, bătrânilor, persoanelor cu handicap, copiilor abandonați, instituțiilor care îngrijesc persoane defavorizate.

Art.2 Decernarea titlului de cetăţean de onoare va avea loc în cadrul unei şedinţe ordinare de Consiliu Local, sau în cadrul unui eveniment organizat de Primăria municipiului Aiud în cursul acestui an.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Comunicare şi Relaţii Publice şi Compartimentul Strategii de Informatizare.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba;

- Primarului municipiului Aiud;

- Biroului Comunicare şi Relaţii Publice;

- Compartimentului Strategii de Informatizare;

- Doamnei Câmpean Adriana Crina;

Se afişează la sediul Primăriei şi se publică pe situl www.aiud.ro.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de  16  voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 94% din numărul consilierilor prezenţi.

 

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează,

Consilier Aurel Fleșer                                         Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.