Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.3

din 09 ianuarie 2019

privind înființarea Unității de management a proiectului

’’Eco Agrement Aiud - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga’’

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 09.01.2019
Având în vedere:

-       Contractul de finanțare cu nr. 3564, înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 26136/20.12.2018;

-       Raportul de specialitate al Direcției Tehnice  nr. 26 146 din  21.12.2018;

-       P.O.R. 2014-2020 - Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor;

-       Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – B.I. și POR/2017/5/5.2/2 – REGIUNI, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

-       prevederile HCL. 198 din 14.08.2018, privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici actualizați;

-       H.C.L nr. 169 din 29 iunie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga” pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – 7 REGIUNI;

-       Cererea de finanțare cod proiect SMIS 116066 – titlul ”ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga”;

-       H.G. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

            -  Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism;

- Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 și apelul de proiecte  nr. POR/ 2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni, apel competitiv, aferent Axei Prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

                        În conformitate cu prevederile:

            - art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            - HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-  art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b)  și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

          Art.1 Aprobă înființarea Unității de management a proiectului „’’Eco Agrement Aiud - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga’’.

          Art.2 Aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare și Statul de funcții a unității de management a proiectului, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Biroul Resurse Umane  și Biroul Comunicare Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

-       Instituției Prefectului Județului Alba;

-       Primarului Municipiului Aiud;

-       Administratorului Public;

-       Persoanelor nominalizate în cadrul Unității de management;

-       Direcției Tehnice;

-       Direcției Economice;

-       Biroul Resurse Umane;

-       Biroul Comunicare Relații Publice

-       Serviciului Public Administrația Patrimoniului Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 52% din numărul consilierilor în funcție.

 

 

    Peședinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar,

          Szekely Eugen-Ioan                                          Ecaterina Bîrlogeanu      

 

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.