SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.3

din 07 ianuarie 2021

privind modificarea, art.1, punctul 6 din Anexa la HCL nr. 182/ 27.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Aiud ca membri ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Aiud, pentru anul școlar 2020 – 2021

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată din 07.01.2021,

Având în vedere:

-  Cererea Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” Aiud nr. 3125 din 07.12.2020, înregistrată la Primăria Aiud sub. nr. 26879 din 07.12.2020, prin care solicită desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii, potrivit recomandării ISJ Alba prin Adresa nr. 5965 din 11.09.2020, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Aiud în data de 11.12.2020, potrivit căreia se reduce numărul membrilor Consiliului de Administrație de la 13 la 9 membrii;

            - Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Aiud, nr.261/06.01.2021 de modificarea art.1, punctul 6 din Anexa la HCL nr. 182 din 27.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Aiud ca membri ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Aiud, pentru anul școlar 2020 – 2021

             - Raportul de specialitate al Compartimentului Elaborare Documente Consiliul Local , înregistrat sub nr.262 din 06.01.2021 prin care se propune modificarea, art.1, punctul 6 din Anexa la HCL nr. 182/ 27.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Aiud ca membri ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Aiud, pentru anul școlar 2020 – 2021;  

            - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I – Juridică, buget, finanțe și nr. II - Educație, cultură, culte și sport din cadrul Consiliului local Aiud;

În conformitate cu prevederile: 

-  art. 96, art.99 și art.100 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.11 alin. (4) lit. e) din O.U.G nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 1, art. 4 coroborate cu prevederile art. 5 - art.7 din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

-  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin.(7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5 lit. ee), coroborat cu art. 139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Â Ş T E:

 

            Art.1 Se modifică, art.1, punctul 6 din Anexa la HCL nr. 182/ 27.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Aiud ca membri ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Aiud, pentru anul școlar 2020 – 202, și va avea următorul cuprins:

 

Nr.

Crt.

Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică

 

Membrii în consiliile de administraţie

Membru în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei

6.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

“OVIDIU HULEA” AIUD

1. Mihăilă Adina-Daciana - consilier local

2. Barbu Anamaria -  consilier local

Gheorghiță Delia - Angela

consilier local

       

            Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 182 din 27.11.2020 rămân neschimbate.

            Art.3 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul  Elaborare Documente Consiliul Local Aiud.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului Municipiului Aiud;

            - Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” Aiud;

- Persoanelor desemnate;

Se afişează la sediul Primăriei.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de  13 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 81% din numărul consilierilor prezenţi. 

Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                     Secretar general - Municipiul Aiud,

Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER


Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.