SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA Nr.318

din 13 decembrie 2018

            privind aprobarea calendarului principalelor evenimente care vor fi organizate direct de către Primăria şi Consiliul Local al municipiului Aiud în anul 2019

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 13.12.2018,

            Având în vedere:

            - Raportul de specialitate nr. 24402 din 28.11.2018 al Biroului Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud;

            - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I  - Juridică, buget - finanțe şi nr. II - Educaţie, cultură, culte și sport ale Consiliului Local; 

            În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a), pct. 1, 3, 4, 5 și 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art. 1 Aprobă Calendarul principalelor evenimente organizate direct de către Primăria şi Consiliul Local al municipiului Aiud în anul 2019, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

            -    Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Biroului Comunicare şi Relaţii Publice.

Se afişează la sediul Primăriei.

Art.5 Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un nr. de 13 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 76% din numărul consilierilor prezenți.

          

 

Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar,

             Lőrincz Helga                                                  Ecaterina Bîrlogeanu      

 

 Anexe

  • h318_2018_anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.