SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 319

din 20 decembrie 2017

privind aprobarea calendarului principalelor manifestări culturale care vor avea loc în municipiul Aiud în anul 2018

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 20.12.2017,

            Având în vedere:

            - Raportul de specialitate nr. 23480/28.11.2017 al Biroului Comunicare și Relații Publice  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud;  

            - Rapoartele de specialitate ale Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud nr. 22250/14.11.2017, Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” Aiud nr. 23404/28.11.2017 şi Muzeului de Istorie și Științele Naturii nr. 22950/22.11.2017;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor  de specialitate nr. I  - Juridică, buget - finanțe şi nr. II - Educaţie, cultură, culte și sport ale Consiliului Local; 

            În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Aprobă calendarul principalelor manifestări culturale care vor avea loc în municipiul Aiud în anul 2018, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează instituțiile de cultură de pe raza municipiului Aiud aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud. 

Art.3 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

-         Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

-         Primarului municipiului Aiud;

-         Biroului Comunicare şi Relaţii Publice;

-         Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud;

-         Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” Aiud;

-         Muzeului de Istorie și Științele Naturii Aiud;

            Se afişează la sediul Primăriei.

            Art.5 Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un nr. de 15 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți.

          

 

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează,

Consilier Takacs Varro Andreea Rebeka        Secretar  Ecaterina Bîrlogeanu

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.