SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA                                                              

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 334

din 20 decembrie 2017

privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018

în  Municipiul Aiud

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2017,

            Având în vedere:

- Raportul nr.22368/15.11.2017 al Direcţiei Economice  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului,  prin care se propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în Municipiul Aiud;

- Raportul nr. 22346/14.11.2017 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;

- Raportul nr. 22184/13.11.2017 al Direcţiei Tehnice  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului, prin care se propune nivelul  taxelor locale pentru anul fiscal 2018, în Municipiul Aiud;

- Raportul nr. 3296/15.11.2017 al  Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud prin care se propune nivelul taxelor locale  pentru anul fiscal 2018, în Municipiul Aiud;

- Raportul nr. 21740/07.11.2017 al  Muzeului de Istorie şi Ştiinţele Naturii Aiud  prin care se propune nivelul  taxelor locale pentru anul fiscal 2018, în Municipiul Aiud;

- Raportul nr. 21816/08.11.2017, întocmit de Biroul Administrația Pieței - Piaţa Agroalimentară ” Dr. Constantin Hagea” prin care se propune nivelul  taxelor locale pentru anul fiscal 2018, în Municipiul Aiud;

- Raportul  nr.1154/07.11.2017 întocmit de Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” prin care se propune nivelul  tarifelor de închiriere a sălilor și a instalației de sonorizare a Centrului Cultural Liviu Rebreanu pentru anul 2018;

- Raportul nr.21711/06.11.2017 al Direcției  de Asistenţă Socială prin care se propune nivelul  taxelor locale pentru anul fiscal 2018, în Municipiul Aiud;

- Raportul nr.21712/06.11.2017 al Biroului Comunicare şi Relaţii Publice, prin care se propune nivelul  taxelor locale pentru anul fiscal 2018, în Municipiul Aiud;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe,  nr. II - Educație, cultură, culte și sport, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM, IV - Sănătate și asistență socială, nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism   din cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud;

- H.C.L. nr. 273/19.12.2012 prin care s-a aprobat delimitarea zonelor în intravilanul municipiului Aiud şi a localităţilor componente şi aparţinătoare;

- H.C.L. nr.137/23.07.2014 privind aprobarea încadrării pe zone şi categorii de folosinţă a terenurilor situate în extravilanul municipiului Aiud;

            - H.C.L. nr. 198/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General avizat  prin H.C.L. nr. 136/10.07.2013;

            - H.C.L. nr.. 266/2015  privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al „Planului Urbanistic General,Planului de Amenajare Teritorial şi a Regulamentului Local de Urbanism” pentru  municipiul Aiud cu localităţile componente şi aparţinătoare

  În conformitate cu prevederile:

         -  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-  art. 266 alin (6) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

-   H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

-  OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.311/03.07.2003 muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2006, republicată, serviciului de salubrizare a localităţilor

- art. 27 şi art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 ART.1  Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, aplicabile la nivelul Municipiului Aiud. conform anexelor 1 - 22 parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa 1 - Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri cuprinde:

- Anexa 1A: Calculul impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor fizice

- Anexa 1B: Calculul impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice

- Anexa 1C: Plata impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor fizice şi juridice

Anexa 2 – Impozitul pe teren şi taxa pe teren cuprinde:

- Anexa 2A: Calculul impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice şi juridice

- Anexa 2B: Plata impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice şi juridice

Anexa 3 - Impozitul pe mijloacele de transport cuprinde:

- Anexa 3A: Calculul impozitului pe mijloacele de transport ale persoanelor fizice şi juridice

- Anexa 3B: Plata impozitului pe mijloacele de transport ale persoanelor fizice şi juridice

Anexa 4 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;

            Anexa 5 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;

            Anexa 6 - Impozitul pe spectacole;

            Anexa 7 - Taxe speciale - cuprinde:

- Taxa specială de salubritate ;

            Anexa 8 -  Alte taxe locale  cuprinde :

- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ ;

- Taxa pentru utilizarea temporară a sălii de protocol;

            Anexa 9 – Taxe  judiciare de timbru ;

            Anexa 10 - Facilităţi fiscale ;

            Anexa 11 – Reguli de aplicare a impozitelor şi taxelor locale;

           Anexa 12 – Lista vehiculelor lente;

            Anexa 13 - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe    locale pe perioada  anterioară anului fiscal 2018;

           Anexa 14 – Sancţiuni;

           Anexa 15 – Taxe locale –Direcţia Tehnică;

            Anexa 16 – Alte taxe locale practicate în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea Aiud ;

            Anexele  17A, 17B, 17C, 17D – Taxe speciale și alte taxe locale;

            Anexa 18 – Tarifele aplicate la Muzeul  de istorie şi Ştiinţele Naturii Aiud;

            Anexa 19 –Taxe speciale pentru serviciile prestate la Baia publică Aiud ;

            Anexa 20 – Tarifele privind biletele de spectacol, închirierea sălilor şi închirierea instalaţiei de sonorizare – Centrul Cultural  Liviu Rebreanu Aiud ;   

           Anexa 21 – Taxa pentru eliberarea de copii de pe documentele de interes public;

           Anexa 22  -  Taxele locale percepute în activitatea de stare civilă și evidență a persoanelor;

            Art.2 Se aprobă anularea creanţelor fiscale mai mici sau egale cu 20 lei, existente în sold la data de 31.12.2018. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori.               

            Art.3 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică :

-         Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;

-         Primarului municipiului Aiud;

-         Direcţiei   Economice;

-         Direcţiei Tehnice;

-         Serviciului Administraţie Publică Locală, Juridic;

-         Serviciului Public de Asistenţă Socială;

-         Biroului Administraţia Pieţii;

         -   Instituţiilor publice subordonate Consiliului Local;

            Se afişează la sediul Primăriei.

Art.6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de 15 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 79% din numărul consilierilor în funcţie.

                            

Președinte de ședință,                                          Contrasemnează,

Consilier Takacs Varro Andreea Rebeka        Secretar  Ecaterina Bîrlogeanu

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.