Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA                                                                          

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.4

din 25 ianuarie 2018

privind  aprobarea regulamentelor locale pentru lucrări de intervenţie în scopul creşterii performanţei energetice a  clădirilor şi creşterii calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din 25 ianuarie.2018,

Având în vedere: 

-  Raportul Direcției Tehnice nr.23576 din 29.11.2017, privind aprobarea regulamentelor locale pentru lucrări de intervenţie în scopul creşterii performanţei energetice a clădirilor şi creşterii calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe,  nr. III - Administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură, ONG și IMM, nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism ale Consiliului Local Aiud.

              - Anunțul de intenție nr. 24498/12.12.2017 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind  aprobarea privind  aprobarea regulamentelor locale pentru lucrări de intervenţie în scopul creşterii performanţei energetice a  clădirilor şi creşterii calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor - dezbatere publică derulată în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile:

            - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului; actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată şi republicată cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

            - Ordonanța nr. 13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;

            - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea 158/2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/ 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

            - Ordonanţa de Urgenţă nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală;

            - Legea nr. 76/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală;

            - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizată și republicată cu modificările și completările ulterioare;

            - art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - art. 36, alin.(1), alin.(2) lit. b), coroborat cu alin. (4), lit. e), f) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

            În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E

Art.1 Aprobă „Regulamentul local pentru lucrări de intervenţie în scopul creşterii performanţei energetice a clădirilor, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă „Regulamentul local pentru lucrări de intervenţie în scopul creşterii calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor”, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Situațiile care se încadrează în prevederile art.11, lit.„a” din Regulament - Anexa nr.2 vor fi supuse aprobării Consiliului Local Aiud punctual.

            Art.3 Regulamentele prevăzute la Art. 1 şi Art. 2, vor fi utilizate şi în scopul scutirii/reducerii la plata impozitului pentru proprietarii imobilelor care au executat/vor executa lucrări de intervenţie în scopurile și în condițiile reglementate, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare – art. 456, alin. 2, lit. m), n) și alin. 3.

            Art.4 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 16 din 31 Ianuarie 2012 privind  aprobarea regulamentelor locale pentru lucrări de intervenţie în scopul creşterii performanţei energetice a  clădirilor şi creşterii calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor.

            Art.5 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud. 

            Art.7  Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului municipiului Aiud ;

            - Direcţiei Tehnice;

            - Direcției  Economice;

- Asociaţiilor de proprietari;

            Se afişează la sediul Primăriei.

Art.8  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 52% din numărul consilierilor în funcţie.

 

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează,

Consilier Aurel Fleșer                                         Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.