Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.4

din 09 ianuarie 2019

privind înființarea Unității de Management a Proiectului

’’RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚI AIUDENE’’

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 09.01.2019
Având în vedere:
-    Raportul de specialitate al Direcției Tehnice  nr. 26 165 din  21.12.2018;
- Contractul de finanțare NR. 3559/14.12.2018, înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 25 924 din 19.12.2018;
-  Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 și apelul de proiecte  nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1, apel competitiv, aferent Axei Prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale;
- Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor în cadrul P.O.R. 2014-2020;
- Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiţii Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil – persoane vârstnice;
- HCL nr. 213 din 4 septembrie 2017 privind aprobarea proiectului ’’Respect pentru bunicii comunității aiudene’’ și a cheltuielilor legate de acesta și aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud - lider de proiect şi Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - partener, în vederea implementării în comun a proiectului ’’Respect pentru bunicii comunității aiudene’’ în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice;
- HCL nr. 212 din 04 septembrie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului ”Centru de zi pentru persoane vârstnice” - în cadrul proiectului ”Respect pentru bunicii comunității aiudene” în  vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020;
- HCL nr. 286 din 17 noiembrie 2017 privind modificarea și completarea  HCL nr. 212 din 04.09.2017 - aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiție ”Centru de zi pentru persoane vârstnice” și ”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și cantină socială„ - în cadrul proiectului ”Respect pentru bunicii comunității aiudene”, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice;
- HCL nr. 218/30.08.2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul „RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE” și a Acordului de Parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez din România;
- Cererea de finanțare cod proiect SMIS 116236 – titlul ”Respect pentru bunicii comunității aiudene”;
- H.G. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;î
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM și nr. V: Urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism;

            În conformitate cu prevederile:

-    art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 10, art.36 alin.(1), alin. (2) lit. b)  și d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

          Art.1       Aprobă înființarea Unității de management a proiectului ”Respect pentru bunicii comunității aiudene’’.

          Art.2       Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Statul de funcții a Unității de Management a Proiectului ”Respect pentru bunicii comunității aiudene’’, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

          Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Biroul Resurse Umane și Biroul Comunicare Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

Art.5      Prezenta hotărâre se comunică:

-       Instituției Prefectului Județului Alba;

-       Primarului Municipiului Aiud;

-       Administratorului Public;

-       Asociației Serviciul de Ajutor Maltez în România;

-       Persoanelor nominalizate în cadrul Unității de Management;

-       Direcției Tehnice;

-       Direcției Economice;

-       Biroul Resurse Umane;

-       Biroul Comunicare Relații Publice;

-       Serviciului Public Administrația Patrimoniului Aiud.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Aiud.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 52% din numărul consilierilor în funcție.

 

Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar,

       Szekely Eugen-Ioan                                             Ecaterina Bîrlogeanu      

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.