SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                      

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.4

din 07 ianuarie 2021

privind exprimarea acordului de schimbare temporară a destinației clădirii situată în Aiud, str. Tribun Tudoran nr.5 din „Sala de sport” în „Centru de vaccinare”

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată din 07.01.2021,

Având în vedere:

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Alba nr. 62/04.01.2021, înregistrată la registratura Municipiului Aiud sub. nr.145/04.01.2021 prin care se solicită informații cu privire la Centrul local de vaccinare;   

            - Referatul de aprobare nr. 304 din 06.01.2021 al Primarului Municipiului Aiud prin care se propune inițierea proiectului de hotărâre privind exprimarea acordului de schimbare temporară a destinației clădirii situată în Aiud, str. Tribun Tudoran nr.5 din „Sala de sport” în „Centru de vaccinare”;

            - Raportul de specialitate nr. 24/06.01.2021 al Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, prin care se propune exprimarea acordului de schimbare temporară a destinației clădirii situată în Aiud, str. Tribun Tudoran nr.5 din „Sala de sport” în „Centru de vaccinare”;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I -  Juridică, buget - finanțe,nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM și nr. IV - Sănătate și asistență socială ale Consiliului Local Aiud.

            În conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 2171 din 21 decembrie 2020 pentru stabilirea  Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 emis de Ministerul Sănătății ;

            - art. 87 alin.(5), art.108,  art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. c), lit. d), coroborat cu  alin. (7), lit. c) și alin. (14) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                 

 În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin.(3),  art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

            Art.1 Se aprobă schimbarea temporară a destinației clădirii situată în Aiud, str. Tribun Tudoran nr.5 din „Sala de sport” în „Centru de vaccinare”, imobil proprietatea publică a Municipiului Aiud, înscris în CF nr. 75722 Aiud,(CF vechi 11039), nr. top. 1740/3/1/3/2/2/2, 1742/3/1/3/3/2/2/2, 1743/1/32/1/3/3/2/2/2 - clădire sală de sport cu 50 locuiri și alee acces, în suprafață de 1500 mp, potrivit încheierii de carte funciară nr. 2597 din 13.10.2004.

Art.2 Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local și Direcția de Asistență Socială Aiud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică.

-       Instituției Prefectului județului Alba; 

-       Primarului municipiului Aiud;

            -       Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local;

            -       Direcției de Asistență Socială Aiud;

-          Direcția de Sănătate Publica a județului Alba.

Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Art.7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 84% din numărul consilierilor în funcție.

   

 

Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                     Secretar general - Municipiul Aiud,

Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.