Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                                  

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.5

din 26 ianuarie 2017

privind înscrierea dreptului de proprietate  publică  al Municipiului Aiud asupra imobilului construcție și teren aferent, înscris în CF 91345 Aiud cu  nr. top. 743-747/2, 749/2, 750/2, 752/1/2,  854/1/2, 754/2/2, 755/2, 756-761/2, curți construcții în suprafață de 622 m2, C1 -  Cinematograf în suprafaţă construită de  528 m2

situat administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7

           

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2017;

            Având în vedere:

            - prevederile O.G. nr. 39/2005, privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 328/2006;

            - Raportul nr. 329/06.01.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de identificare, modificare a suprafeței, înscrierea construcției, în regim de carte funciară a imobilului – Cinematograf – situat administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, jud. Alba, identificat în CF 91345 – Aiud, în suprafaţă de 528 m.p.;

          - Considerentele Sentinței Civile nr. 1073/20.09.2016 pronunțată de Judecătoria Aiud în dosarul nr. 1159/175/2016, în care se reține că unitatea administrativ – teritorială Municipiul Aiud, este titulara dreptului de proprietate și implicit a dreptului de administrare asupra imobilului Cinematograf Progresul din Aiud;

            - Documentaţia tehnică executată de  doamna Crişan Voichiţa - PFA, expert topograf autorizat în condiţiile legii înregistrată sub nr. 136/04.01.2017;

            - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I – Juridică, buget finanţe, nr. II - Educaţie, cultură, culte şi sport şi nr. III – Administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură ONG şi IMM ale Consiliului Local Aiud;

                În conformitate cu prevederile:

            -   Legii nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

            -  art. 36 alin. (2), lit. c)  art. 119 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E

 

          Art.1 Corespunzător prevederilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006, pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, constată că  imobilul evidențiat la Anexa 1 a O.G. nr. 39/2005, poziția nr. 4 – Cinematograf Progresul, cu un număr de 350 locuri, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Băilor, nr. 42, jud. Alba, a trecut din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor – România – Film, în domeniul public al Municipiului Aiud, și în administrarea Consiliului Local Aiud. 

            Art. 2 Subsecvent art. 1 din prezenta hotărâre, în vederea întabulării dreptului de proprietate publică a Municipiului Aiud asupra imobilului Cinematograf Progresul, se însuşeşte Documentaţia tehnică de identificare, modificare a suprafeței, înscrierea construcției, în regim de carte funciară a imobilului – Cinematograf – situat administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, jud. Alba, identificat în CF 91345 – Aiud, în suprafaţă de 528 m.p. executată de  doamna Crişan Voichiţa - PFA, expert topograf autorizat în condiţiile legii înregistrată sub nr. 136/04.01.2017, documentația fiind parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Aprobă întabularea dreptului de proprietate publică a Municipiului Aiud, reprezentând domeniul public, asupra imobilului teren  înscris în CF 91345 Aiud, cu nr. top. 743-747/2, 749/2, 750/2, 752/1/2,  854/1/2, 754/2/2, 755/2, 756-761/2, curți construcții, în suprafață de 588 m2 .

Art. 4 Aprobă rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 91345 Aiud, cu nr. top. 743-747/2, 749/2, 750/2, 752/1/2,  854/1/2, 754/2/2, 755/2, 756-761/2, de la suprafața de 588 m.p., la suprafața măsurată de 622 m.p.

Art. 5 Aprobă notarea/înscrierea pe terenul înscris în CF 91345 Aiud, cu nr. top. 743-747/2, 749/2, 750/2, 752/1/2,  854/1/2, 754/2/2, 755/2, 756-761/2, a construcției C1 – Cinematograf Progresul, construit pe fundație de beton, zidărie din cărămidă, acoperiș tip platformă, în suprafaţă construită de 528 m.p., terenul fiind în suprafață de 622 m.p., domeniul public al Municipiului Aiud, atât în privința construcției cât și a terenului.

Art. 6 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 160/26.08.2015.

            Art. 7 Documentaţia tehnică de parcelare și schimbare categorie de folosință face parte integrantă din prezenta hotărâre şi va fi operată la Biroul de Carte Funciară Aiud prin grija elaboratorului în termen de max. 60 de zile de la data adoptării prezentei.

Art. 8 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Serviciul Public Administraţia Patrimoniului  Local. 

Art. 10  Prezenta hotărâre se comunică:

            -    Instituţiei Prefectului – jud. Alba;

-       Primarului municipiului Aiud ;

-       Direcţiei Tehnice;

-       Direcţiei Economice;

-       D-nei Crişan Voichiţa;

-       RADEF România Film;

Se afişează la sediul Primăriei.

    Art.11 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 94% din numărul consilierilor în funcţie.

Președinte de ședință,                            Contrasemnează,

Consilier Vasile Vultur                            Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.