Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                                  

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 5

din 25 ianuarie 2018

privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a lotului de teren nr. 14, cu suprafaţa de 17 mp , parte componentă a imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 25.01.2018,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate comun nr. 299/08.01.2018, al Direcţiei Tehnice şi Biroului Administraţia Pieţei prin care se propune închirierea prin licitaţie publică cu strigare a lotului de teren nr. 14, cu suprafaţa de 17 mp , parte componentă a imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget-finanțe şi nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM ale Consiliului Local al Municipiului Aiud;

- H.C.L. nr. 297/20.11.2008 privind închirierea prin licitaţie publică a 24 de loturi, cu suprafaţa de 17 mp fiecare, parcele care compun imobilul “Construcţii corp A şi teren aferent ”, situate administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, în  zona Pieţei Agroalimentare “Dr. Constantin Hagea”;

- H.C.L. nr. 22/28.01.2009 privind aprobarea documentaţiei de închiriere prin licitaţie publică a 24 de parcele, cu suprafaţa de 17 mp fiecare, părţi componente ale imobilului „Construcţii corp A şi teren aferent” situat în Aiud, Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”;

- H.C.L. nr. 49/24.02.2016 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de 24 loturi din imobilul ”Construcții Corp A și teren aferent” situate administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, în zona Pieței "Dr. Constantin Hagea";

În conformitate cu prevederile:

- art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b), art. 119, art. 120 şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Aprobă închirierea prin licitaţie publică cu strigare a lotului de teren nr. 14, cu suprafaţa de 17 mp , parte componentă a imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

Art.2 Durata contractului de închiriere este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, prin act adiţional, cu acordul părţilor.

Art.3 Preţul de pornire a licitaţiei este de 2 euro/m2/lună, iar pasul/pragul de strigare este de 0,5 euro/m2 /lună.

Art.4 Aprobă Documentaţia privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a lotului de teren nr. 14, cu suprafaţa de 17 mp , parte componentă a imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea, prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.5 Aprobă Comisia de licitaţie pentru închirierea loturilor de teren indicate la art. 1 în următoarea componenţă:

1.   Lorincz Helga                         - viceprimar                           - preşedinte;

2.   Rusu Marioara                       - consilier                               - secretar;

3.   Hopîrtean Oana-Dalia           - şef birou                              - membru;

4.   Popa Viorica                         - referent                                - membru;

5.   Popa Andreea                       - consilier juridic                   - membru.

Art.6 Aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei în următoarea componenţă:

1.   Florea Delia-Daniela            - director executiv                 - preşedinte;

2.   Bran Claudia                          - consilier                               - secretar;

3.   Manea Elisabeta                   - consilier juridic                   - membru.

Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Aiud pentru semnarea contractelor de închiriere.

Art.8 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Biroul Administraţia Pieţei.

Art.10 Prezenta hotărâre se comunică:

-     Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

-     Primarului Municipiului Aiud;

-     Direcţiei Tehnice;

-     Biroului Administraţia Pieţei.

Se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Art.11 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 89% din numărul consilierilor în funcţie.

 

                                                                                                                 

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează,

Consilier Aurel Fleșer                                         Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

 Anexe

  • h5_2018_Anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.