Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr.5

din 09 ianuarie 2019

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Aiud și Asociația Română pentru Transparență în cadrul proiectului Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni, depus și declarat selectat pentru finanțare in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în ședința extraordinară din 09.01.2019,

Având în vedere:

            - Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

            - Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 18 septembrie 2018 privind aprobarea depunerii, în parteneriat cu Asociația Română pentru Transparență, a cererii de finanțare aferentă proiectului ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni’’, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – cerere de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate  și a cheltuielilor legate de proiect;

            - Raportul de specialitate nr. 28/03.01.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate   nr. I - Juridică, buget finanţe și nr. V – Urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism ale Consiliului Local Aiud.

            În conformitate cu  prevederile:

            - art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

        - art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) și d), alin.(4) lit. e) și alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare:

  

          H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Aiud și Asociația Română pentru Transparență în cadrul proiectului Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni, depus și declarat selectat pentru finanțare in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

            Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

-       Instituției Prefectului județului Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Direcției Tehnice;

-        Asociației Române pentru Transparență;

-       Administratorului Public;

Se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă  52% din numărul consilierilor în funcție.

 

 

Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar,

       Szekely Eugen-Ioan                                             Ecaterina Bîrlogeanu      

 

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.