SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.5

din 26 ianuarie 2021

privind aprobarea înființării temporare a structurii Anestezie și terapie intensivă - COVID și a două linii de gardă suplimentare în condițiile nominalizării Spitalului Municipal Aiud ca spital suport  COVID

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa extraordinară cu convocare de îndată din  26.01.2021, 

Având în vedere:

- Adresa Spitalului Municipal Aiud nr. 440 din 25.01.2021 înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Aiud sub. nr. 2172 din 25.01.2021, respectiv adresa nr. 458/26.01.2021 înregistrată sub. nr. 2215/26.01.2021, prin care solicită aprobarea înființării temporare a structurii Anestezie și terapie intensivă - COVID și a două linii de gardă suplimentare în condițiile nominalizării Spitalului Municipal Aiud ca spital suport  COVID;

- Decizia nr. 1 din 26.01.2021 a Consiliului de administrație a Spitalului Municipal Aiud;    

- Referatul de aprobare nr. 2182/26.01.2021 pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării temporare a structurii Anestezie și terapie intensivă - COVID și a două linii de gardă suplimentare în condițiile nominalizării Spitalului Municipal Aiud ca spital suport  COVID;

            - Raportul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Aiud nr. 2183/26.01.2021 privind aprobarea înființării structurii Anestezie și terapie intensivă - COVID și a două linii de gardă suplimentare în condițiile nominalizării Spitalului Municipal Aiud ca spital suport  COVID;

           - Protocolul de colaborare nr. 938/22.01.2021 încheiat între DSP Alba și Spitalul Municipal Aiud,alături de celelalte spitale municipale și orășenești din județ,  privind asigurarea accesibilității la servicii medicale în unități sanitare cu paturi a cazurilor non COVID - 19 precum și asigurarea cu resursă umană specializată a Spitalului Municipal Aiud - Spital suport COVID -19; 

            - Adresa nr. 07/19.01.2021 a DSP Alba prin care este avizat de conformitate obiectivul ” Reorganizare Spital Municipal Aiud prin reamenajarea secției ATI COVID - 20 paturi secții pentru forme ușoare și medii”;

            - Avizul nr. 1044/26.01.2021 emis de DSP Alba prin care se avizează favorabil solicitarea Spitalului Municipal Aiud, înregistrat la Municipiul Aiud sub. nr. 2274/26.01.2021; 

            - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  nr. I -  Juridică, Buget - finanțe și nr. IV - Sănătate şi asistenţă socială ale Consiliului Local al municipiului Aiud.

            În conformitate cu prevederile

- art. 9 din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID - 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

- art. 170 alin.(1) lit. c), art. 171 alin.(1) și art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 aprobat prin OMS nr. 555/2020;

- OMS 1869/2020 de modificare a OMS 555/2020 prin care Spitalul Municipal Aiud a fost inclus in lista spitalelor suport COVID - 19.

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 5, lit. cc), coroborat cu art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

           

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :

 

            Art.1 Se aprobă  modificarea temporară a structurii organizatorice a Spitalului Municipal Aiud în condițiile nominalizării ca spital suport  COVID-19, după cum urmează :

            -   înființarea secției ATI COVID-19  cu 20 paturi obținute din: 5 paturi  ATI  +  5 paturi din cadrul secției ortopedie traumatologie + 10 paturi din cadrul secției chirurgie generala;

            -   modificarea numărului de paturi ale secției Ortopedie traumatologie de la 25 la 20 paturi .

            - modificarea numărului de paturi ale secției Chirurgie generala de la 36 la 26 paturi.

            - înființarea unei linii de garda in specialitatea anestezie si terapie intensiva care sa deservească secția ATI COVID - 19.

            - înființarea unei linii de garda în cadrul Compartimentului Primire Urgenta pentru deservirea pacienților non COVID ce se prezintă de urgenta.

           Art.2 Cu drept de contestație la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Municipal Aiud.

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică:

            -    Instituției Prefectului - judeţul Alba ;

-          Primarului municipiului Aiud ;

-          Biroului de Resurse Umane, Control Intern;

-          Spitalului Municipal Aiud.

Se afişează la sediul Primăriei .

Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă  84% din numărul consilierilor în funcţie.

 

Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                     Secretar general - Municipiul Aiud,

Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

 

       

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.