Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.6

din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea raportului pentru  activităţile  de prestări silvice pe anul 2016,  anexa la contractul de  administrare nr.2525/2016 şi contractul  de prestări servicii silvice nr. 2144/2016

                CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017,

          Având în vedere:

            - Raportul  de specialitate nr. 104 din 10.01.2017  al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud ;

       - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică Buget finanțe, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM și nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism;

           În conformitate cu:

            - art. 17 alin (3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

            - art. 36 alin (2) lit.  c), alin (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Aprobă raportul pentru  activităţile  de prestări silvice şi administrare pădure, proprietate publică a municipiului Aiud,efectuate în anul 2016 conform anexelor 1 şi 2 parte integrată din prezenta hotărâre.

 Art.2 Cu drept de contestaţie  la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

           Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

-       Instituţiei Prefectului –Judeţul Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Serviciului Public  Administraţia Patrimoniului Local Aiud;

-       Direcţiei Silvice Alba Iulia - Ocolul Silvic Aiud;

Se afişează la sediul Primăriei.

            Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. 18 de voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă   94% din numărul consilierilor în funcţie.

 

Președinte de ședință,                            Contrasemnează,

Consilier Vasile Vultur                            Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.