Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.6

din 25 ianuarie 2018

privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol pentru perioada 2015 - 2019 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 25.01.2018,

Având în vedere:

- Raportul Biroului Agricol, din cadrul Primăriei municipiului Aiud înregistrat sub. nr. 68 din 10.01.2018;

                -  Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe şi nr. III -  Administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM  ale Consiliului Local Aiud;

În conformitate cu prevederile:

- OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 289/17.08.2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

            În temeiul art. 36, alin.(1) și alin. (2) lit. d) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E

 

Art.1 Ia act de stadiul înscrierii datelor în Registrul Agricol pentru perioada 2015 - 2019, conform Anexelor 1, 2 și 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor constatate conform Anexei 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului Municipiului Aiud;

- Biroului Agricol;

- Direcţiei Economice; 

Se afişează la sediul Primăriei.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17  voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă    89% din numărul consilierilor în funcţie.

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează,

Consilier Aurel Fleșer                                         Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.