SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA                                                              

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.6

din 28 ianuarie 2021

privind modificarea HCL 83/29.04.2020 privind stabilirea și aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, în  Municipiul Aiud

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din  28.01.2021,

Având în vedere:

             - Referatul de aprobare nr.631/15.01.2021 al Primarului Municipiului Aiud, pentru inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea HCL 83/29.04.2020 prin care s-a stabilit și aprobat  impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2021 în  Municipiul Aiud;

- Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, nr.  632/11.01.2021,  din cadrul aparatului de specialitate  al primarului,  prin care se propune modificarea HCL 83/29.04.2020 potrivit prevederilor Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe,  nr. II - Educație, cultură, culte și sport, nr. III - Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG și IMM, IV - Sănătate și asistență socială, nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism   din cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud;

            - H.C.L. nr. 83 din 29 aprilie 2020 privind stabilirea și aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, în  Municipiul Aiud;

  În conformitate cu prevederile:

- art. 4, Titlului IX – Impozite și taxe locale ( art. 453 – art. 500 ) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 296/2020 pentru  modificarea  și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

            - art. 87, alin. 4 și 5, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b coroborat cu  alin. (4), lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.5 lit. cc) coroborat cu  art. 139, alin. 3, lit. c, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art.1  Se modifică și se completează Anexele nr. 1A, 1C, 2B, nr. 10, nr.11 prevăzute în art. 1 la  HCL nr. 83/29.04.2020 privind stabilirea și aprobarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, în  Municipiul Aiud, după cum urmează:

I.                      Anexa 1A : Calculul impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor fizice:

      - după ultimul paragraf al pct.3 se introduce următorul text :

            "În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457." (art. 459, alin. (3)).

            - în conformitate cu art. 4, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul de aplicare este 01.01.2021.

 

II.   Anexa 1C: Plata impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor fizice şi juridice :

             -după paragraful 4 se introduce următorul text :  
    ”
În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv."(art. 462, alin 4^1).

            - în conformitate cu art. 4, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenele de plată se modifică astfel : în primele 6 luni termenele de plată sunt  lunare, iar dupa 30 iunie 2021, pentru sumele rămase de achitat, termenul de plată este 30 septembrie 2021.

 

III.  Anexa 2B: Plata impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice şi juridice:

                - după paragraful 4 se introduce următorul text: :
    " În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv." (art. 467, alin 4^1)”.

- în conformitate cu art. 4, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenele de plată se modifică astfel : în primele 6 luni termenele de plată sunt  lunare, iar dupa 30 iunie 2021, pentru sumele rămase de achitat termenul, de plată este 30 septembrie 2021.

 

IV. Anexa 10 - Facilităţi fiscale :

            La articolul 456 alineatul (1), literele h) şi s) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie;”

...
”s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceștia domiciliază."

            - în conformitate cu art. 4, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul de aplicare este 01.01.2021

 

              La articolul 456, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:

    "(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile."

            - în conformitate cu art. 4, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul de aplicare este 01.01.2021

 

              La articolul 464 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:


    "g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani inclusiv, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul."

            - în conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul  de  aplicare este 01.07.2021.

 

                  La articolul 464, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

    "(7) Prin excepţie de la prevederile alineatului (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile."

            - în conformitate cu art. 4, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul de aplicare este 01.01.2021.

                  

                    La articolul 469 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "i) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral."

                    - în conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul  de  aplicare este 01.07.2021.

 

                    La articolul 469, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

       "(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabilită conform alin. (1) lit. b) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile."

            - în conformitate cu art. 4, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul de aplicare este 01.01.2021

 

V. Anexa 11 – Reguli de aplicare a impozitelor şi taxelor locale;

                        La articolul 489, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 489

    (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b)."

             - în conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, termenul  de  aplicare este 01.07.2021.

 

            Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 83/29.04.2020 rămân neschimbate.

            Art.3 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică cadrul Primăriei Municipiului Aiud. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică :

-          Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba;

-          Primarului municipiului Aiud;

-          Direcţiei   Economice;

-          Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud;

            Se afişează la sediul Primăriei.

 

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.19 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie.

                       

 

Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                     Secretar general - Municipiul Aiud,

Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.