Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.7

din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi  în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017, anexă la Contractul de administrare nr. 2525/2016 încheiat cu Direcţia Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017,

Având în vedere:

            - Indicatorii tehnico-economici previzionați in anexa la contractul de prestări servicii silvice nr.2525/2016 pentru anul 2017.

            - Raportul  de specialitate nr.148/17.01.2017 al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud ;

      - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică Buget finanțe, nr. III -  Administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM și nr. V- Urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism ale Consiliului Local Aiud;

             În conformitate cu:

- art. 17 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 36 alin (2) lit.  c), alin (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 la Contractul de administrare nr. 2525/2016 încheiat cu Direcţia Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud, cuprins în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă cantitatea totală de masă lemnoasă ce se poate recolta în cursul anului 2017 în volum total de 4888 mc.

Art.3 Se aprobă destinaţia,modalitatea de valorificare a masei lemnoase astfel:

 - 4238 mc masă lemnoasă pe picior către agenţi economici prin licitaţie,

-  650 mc sub formă de materiale lemnoase fasonate către populaţie si nevoi proprii

Art.4 Masa lemnoasă care nu se poate valorifica după două runde de licitaţie, se poate valorifica prin vânzare pe bază de negociere sau direct ca materiale lemnoase fasonate.

Art.5 Cu drept de contestaţie  la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public, Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică:

-       Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud;

-       Direcţiei Silvice Alba Iulia - Ocolul Silvic Aiud;

Se afişează la sediul Primăriei.

Art.8 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă   94% din numărul consilierilor în funcţie.

            Președinte de ședință,                            Contrasemnează,

            Consilier Vasile Vultur                            Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 Anexe

  • h7_2017_ANEXA.xls
Pagina modificata la: 29.06.2011
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.