Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                                  

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.7

din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea/atribuirea unor autorizaţii taxi

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă ordinară din                           

  25.01.2018,         

            Având în vedere:

      - cererea înregistrată cu nr. 17970/4 din 25.09.2017, prin care Muntean Cristina Adriana, în calitate de administrator la SC LEXUS PROD SRL, cu sediul în Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 12, solicită autorizarea a două autoturisme pentru persoane în regim de taxi;

- cererea înregistrată cu nr. 19055/5 din 09.10.2017, prin care Savu Marius, în calitate de administrator la SC PREMIUM TRANS SAVU SRL, cu sediul în Ciumbrud, str. Progresului, nr. 46, solicită atribuirea unei autorizaţii taxi;

           - Raportul  de specialitate nr. 296 din 08.01.2018 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Aiud prin care se propune atribuirea aprobarea/atribuirea unor autorizaţii taxi;  

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe şi nr.  III -  Administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură, ONG și  şi IMM ale Consiliului Local Aiud;

             -  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Aiud;

           -   Contractul  de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere;

           -   Caietul  de sarcini care face parte integrantă din contractul de atribuire;

         În conformitate cu prevederile:

          -  Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

           - Art.18 şi 28 din Ordinul nr. 356/2007 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 38/2003;                  

               Analizând  autorizaţiile eliberate de autoritatea de autorizare din  cadrul Primăriei Municipiului Aiud, pe baza licenţei nr. 35 din 29.01.2008 emisă de către ANRSC;

        În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. d) coroborat cu alin.(6) lit. a) pct. 14 şi art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                                       H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E :

 

Art.1 Aprobă autorizaţiile taxi atribuite de autoritatea de autorizare a Municipiului Aiud (nr.35 din 29.01.2008), în baza prevederilor Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată, după cum urmează:

-       LEXUS PROD SRL, autorizaţia  taxi: 074  pentru  B 666 JIL  și  075 pentru  B 444 JIL;

-       SC PREMIUM TRANS SAVU SRL, autorizația taxi: 076 pentru  AB 09 SCT.

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ,  potrivit  prevederilor Legii nr.554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia  Tehnică  din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

                 -    Instituţiei Prefectului Judeţului Alba ;

     -    Primarului municipiului Aiud ;

     -    Direcţiei Tehnice;

     -   Transportatorilor autorizaţi: SC LEXUS PROD SRL, SC PREMIUM TRANS SAVU SRL;

Se afişează la sediul Primăriei

           Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă  100% din numărul consilierilor prezenţi.

 

 

 

Președinte de ședință,                                        Contrasemnează,

Consilier Aurel Fleșer                                         Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.