Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA Nr.7

din 31 ianuarie 2019

privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 26/06.01.2011

încheiat între Consiliul Local Aiud, prin Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi Partidul Social Democrat Alba, Filiala Aiud, privind imobilul - sediu de partid situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7, jud. Alba, în suprafaţă de 64,5 m.p.

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019,

Având în vedere: 

- cererea înregistrată sub nr. 58/08.01.2019 la Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, prin care Partidul Social Democrat – Org. Municipală Aiud solicită prelungirea închirierii imobilului - sediu de partid situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7, jud. Alba, în suprafaţă de 64,5 m.p.;

            -  Raportul de specialitate nr. 62/08.01.2019 al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud, prin care se propune prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 26/06.01.2011 pe o perioadă de 5 ani;

            - H.C.L. nr. 224/17.11.2010 prin care a fost aprobată închirierea către Partidul Social Democrat Aiud a imobilului situat administrativ în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7, jud. Alba, în suprafaţă de 64,5 mp;

            - H.C.L nr. 253/18.12.2013 prin care s-a aprobat prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 26/2011 pe o perioadă de 5 ani;

           -  Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe, nr. III - administrarea domeniului public și privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM, nr. V - urbanism, lucrări publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism, ale Consiliului Local Aiud.

În conformitate cu prevederile:

- art. 26, alin. 1 - 3 din Legea nr. 334/2006, privind finanţarea activităţii partidelor politice, republicată în anul 2015;

- art. 1, art. 26, art. 27 din O.U.G. nr. 40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G.R. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei – lei/m.p., practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale

- art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 lit. b, art. 119 din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  

 

Art.1 Aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 26/06.01.2011, încheiat între Consiliul Local Aiud, prin Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi Partidul Social Democrat Alba, Filiala Aiud, privind imobilul - sediu de partid situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7, jud. Alba, în suprafaţă de 64,5 mp, cu o perioadă de 5 ani.

Art.2 Corespunzător art. 1 din prezenta hotărâre, prevederile art. 4 din contractul de închiriere nr. 26/06.01.2011 se modifică prin act adiţional, semnat şi însuşit de părţile contractante.

            Art.3 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local.

            Art.5  Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului municipiului Aiud ;

            -  SPAPL Aiud;

           - Partidului Social Democrat – Org. Aiud.

            Se afişează la sediul Primăriei.

Art.6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. 17 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 89% din numărul consilierilor în funcţie.

 

 

Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar,

            Szekely Eugen-Ioan                                             Ecaterina Bîrlogeanu       

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.