SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.7

din 28 ianuarie 2021

privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizația

pentru anul 2020 la Asociația „Ţara Vinului”

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în ședința ordinară din 28.01.2021,

            Având în vedere:

                - Referatul de aprobare nr. 153/05.01.2021 pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizația pentru anul 2020 la Asociația „Țara Vinului”;

            - Raportul de specialitate al Biroului Comunicare și Relații Publice nr.                                 532/08.01.2021 privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizația pentru anul 2020 la Asociația „Țara Vinului”;

          - Hotărârea Consiliului Local nr. 161/29.06.2006 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Aiud în vederea constituirii Asociației „Ţara Vinului”;

                - Hotărârea Adunării Generale a Asociației „Ţara Vinului” nr. 7/09.03.2020 privind aprobarea cotizației membrilor pe anul 2020;         

         -  Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I -  Juridică, buget finanțe și nr. V - Urbanism, lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, turism ale Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile:

- art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

În temeiul art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. 1 lit. a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local reprezentând cotizația pentru anul 2020 la Asociația „Țara Vinului”, la care Consiliul Local al municipiului Aiud este membru.

Art.2 Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică şi Biroul Comunicare şi Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

            Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

-       Instituției Prefectului - județul Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-       Direcției Economice;

-       Biroului Comunicare şi Relații Publice;

-       Asociației „Ţara Vinului”.

Se afişează la sediul Primăriei.

Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie.

          

 

Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                     Secretar general - Municipiul Aiud,

Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER


Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.