Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                                  

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA Nr.8

din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială Aiud

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 26.01.2017,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției de Asistenţă Socială nr. 633 din 11.01.2017 prin care solicită aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în anul 2017;

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr I - Juridică, buget - finanțe şi nr. IV - Sănătate şi asistenţă socială, ale Consiliului Local Aiud;

- Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare;

             În conformitate cu prevederile: 

- art.36 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcția de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

                Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului Municipiului Aiud;

            - Direcției de Asistenţă Socială;

Se afişează la sediul Primăriei.                                             

 Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 94% din numărul consilierilor în funcție.

 

 

Președinte de ședință,                            Contrasemnează,

Consilier Vasile Vultur                            Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

 

 Anexe

  • h8_2017_anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.