Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

                       

HOTĂRÂREA nr. 8

din 25 ianuarie 2018

privind  aprobarea criteriilor pe baza cărora se acordă scutirea de la plata impozitelor locale pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 341/2004

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din     25.01.2018,

Având în vedere:

            Cererile înregistrate sub. nr.22713/20.11.2017, 24420/12.12.2017, 23000/22.11.2017, 23001/22.11.2017 , depuse  de Domșa Georgiana, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Parîng, bl.H2, ap.25, Macarie Marcel cu domiciliul în Aiud, str. Băilor, nr.9, Tinca Sergiu Eugen, cu domiciliul în Aiud, str. Morii, nr.44, Tinca Daniel Sorin, cu domiciliul în Aiud, str. Ion Creangă, nr.83, prin care solicită scutirea de plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren pe anul 2018, în condițiile în care sunt beneficiari ai Legii nr. 341/2004 - recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004;

            -  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 470/09.01.2018 din cadrul Primăriei Municipiului Aiud; 

-  Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. I - Juridică, buget finanțe a Consiliului Local al Municipiului Aiud;

În conformitate cu prevederile:

            -  art. 456, alin.(2)  lit..j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

            -  art. 464, alin.(2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  

            - art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

              În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art.1 Aprobă criteriile pe baza cărora se acordă scutirea de la plata impozitelor locale pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 341/2004 recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2018, după cum urmează:

1. Persoana beneficiară a Legii nr.341/2004 trebuie să   depună la Primăria Municipiului Aiud,  Direcția economică, Compartimentul Impozite și taxe locale persoane fizice, următoarele documente:

·        cerere privind scutirea de la plata impozitelor;

·        copie după cartea de identitate soț și soție;

·        certificate de căsătorie;

·        actul de proprietate pentru clădirea care face obiectul cererii de scutire;

·        actul de proprietate pentru terenul care face obiectul cererii de scutire;

·        certificatul care atestă calitatea de ”Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989” sau certificatul care atestă calitatea de ”urmaș- Erou Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989”;

·        declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități economice sau agreement și nu se obțin venituri din închirieri la  adresa unde figurează imobilele  ce urmează a fi scutite;

·        declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități economice sau de agrement și nu se obțin venituri din închirieri la  adresa unde figurează imobilele  ce urmează a fi scutite;

          2. Clădirile pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele de la adresa de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

         3. Terenurile pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

         4. Documentele se depun până la data de 29 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

Art.2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

- Primarului Municipiului Aiud;

- Direcţiei  Economice;

            Se afişează la sediul Primăriei.

Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 17 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 89% din numărul consilierilor în funcţie.

 

           Președinte de ședință,                                         Contrasemnează,

            Consilier Aurel Fleșer                                         Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

 Anexe

  • h8_2018_Anexa.doc
Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.