Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA Nr.8

din 31 ianuarie 2019

privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol pentru semestrul II anul 2018 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2019,

Având în vedere:

- Raportul Biroului Agricol, din cadrul Primăriei municipiului Aiud înregistrat sub. nr. 71 din 11.01.2019;

                -  Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe şi nr. III -  Administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură, ONG şi IMM  ale Consiliului Local Aiud;

În conformitate cu prevederile:

- OG nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea <LLNK 12017     0110GZ41   0 16>Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2015-2019;

În temeiul art. 36, alin.(1) și alin. (2) lit. d) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E

 

Art.1 Ia act de stadiul înscrierii datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II anul 2018, conform Anexelor 1, 2 și 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor constatate conform Anexei 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Art.5 Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului Municipiului Aiud;

- Biroului Agricol;

- Direcţiei Economice; 

Se afişează la sediul Primăriei.

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de 17 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă   89 % din numărul consilierilor în funcţie.

     Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                        Secretar,

Szekely Eugen-Ioan                                            Ecaterina Bîrlogeanu      

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.