SETARI
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIULUI AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.8

din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea  rețelei şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Aiud, pentru anul şcolar 2021 - 2022, potrivit Avizului Conform  al ISJ Alba nr. 8660/2/21.12.2020

 

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă ordinară din  28.01.2021;

            Având în vedere :

             - Referatul de aprobare, pentru inițierea proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Aiud, nr.663/15.01.2021, prin care se propune aprobarea  rețelei şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Aiud, pentru anul şcolar 2021 - 2022, potrivit Avizului Conform  al ISJ Alba nr. 8660/2/21.12.2020; 

            - Adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba nr.8660/2/21.12.2020,  înregistrată la Primăria municipiului Aiud sub nr.28587/23.12.2020;

            -  Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget finanţe și  nr. II - Educație, cultură, culte și sport din cadrul Consiliului Local Aiud;

            - Raportul Compartimentului Pregătire, Elaborare Documente Consiliul Local  nr. 664 din 11.01.2021 din cadrul Primăriei municipiului Aiud prin care se propune aprobarea rețelei şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Aiud, pentru anul şcolar 2021 - 2022, potrivit Avizului Conform  al ISJ Alba nr. 8660/2/21.12.2021; 

            - Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 27.11.2020 privind aprobarea proiectului rețelei şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Aiud, pentru anul şcolar 2021 - 2022;

În conformitate cu prevederile:

- art.19 alin.(4), art.61 alin.(1), alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

            - art. 20 lit. a) lit. e) lit. h), art.24 - 28 din  <LLNK 12019     027091=1   0 12>Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 5599/2020;  

            - art.129 alin. (1), alin.(2) lit. d) coroborat cu alin.(7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

            În temeiul prevederilor art.5. lit ee) și ale art.139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1 Se aprobă rețeaua  şcolară pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Aiud, pentru anul şcolar 2021 - 2022, potrivit Avizului Conform  al ISJ Alba nr. 8660/2/21.12.2020, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu drept de contestație la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Compartimentul Pregătire, Elaborare Documente Consiliul Local din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

            Art.4  Prezenta hotărâre se comunică:

 - Instituţiei Prefectului judeţul Alba

 - Primarului municipiului Aiud;

             - Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba;

             Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.  de 19  voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenţi.

 

 

 

Președinte de ședință,                             Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier,                                                     Secretar general - Municipiul Aiud,

Ioan - Horațiu Ștef                                     Cosmin – Florin Sima

 

 Anexe

  • h8_2021_anexa.pdf
Pagina modificata la: 29.06.2011
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.