Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA                                                                                      

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 9

din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2018,

la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţa ordinară din 25.01.2018,

            Având în vedere:

            - Raportul nr. 593/11.01.2018 al Biroului Resurse Umane, Control Intern prin care se propune aprobarea unui număr de 140 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud;

            - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I - Juridică, buget - finanțe şi nr. IV - Sănătate şi asistenţă socială ale Consiliului Local Aiud; 

 În conformitate cu prevederile:

            -  Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

            - art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2,  art. 115 alin. 1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                 

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art.1 Se aprobă pentru anul 2018 un număr de 140 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud.

            Art.2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului Municipiului Aiud;

            - Direcţiei Economice;

            - Biroului Resurse Umane, Control Intern;

            - Direcției de Asistenţă Socială.

 Se afişează la sediul Primăriei .

Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 94% din numărul consilierilor prezenţi.

 

           Președinte de ședință,                             Contrasemnează,

            Consilier Aurel Fleșer                             Secretar Ecaterina Bîrlogeanu

 

 

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.