Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detaliu

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Detaliu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA Nr.9

din 31 ianuarie 2019

privind stabilirea limitei maxime a onorariului aferent serviciilor juridice cu Cabinet de avocat SIMA COSMIN – FLORIN, achiziționate conform HCL nr. 317/20.12.2017, completată prin HCL nr. 244/27.09.2018.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019,

Având în vedere:

         - cererea înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 20548/05.10.2018, prin care dl. av. Sima Cosmin – Florin solicită reanalizarea onorariului stabilit prin HCL nr. 244/27.09.2018, aferent serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică ( contract nr. 25712/29.12.2017, încheiat potrivit HCL nr. 317/20.12.2017), în sensul stabilirii acestui onorariu, din 01.02.2019, prin raportare/echivalare cu remunerația de bază pentru o funcție publică de Șef de Serviciu ( deținută ), în cadrul aparatului de specialitate al primarului ( ocupată de petent la nivelul anului 2010 - Șef Serviciu APL Juridic );

- Raportul comun de specialitate nr. 20548/2018/11.01.2019 al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv ale serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Aiud ( SPAPL Aiud, Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud care beneficiază de asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată în temeiul contractului menționat mai sus ) prin care se propune adoptarea proiectului în forma prezentată, întrucât în prezent în cadrul Compartimentului Juridic activează 2 consilieri juridici, iar funcția de consilier juridic debutant va fi ocupată, în urma concursului organizat la 07.01.2019, așa încât numărul de dosare pe rolul instanțelor de judecată a ajuns la 150 de dosare ( judecătorie, tribunal, curte de apel, ICCJ – dosar nr. 308/57/2017, nr. 32827/299/2017, nr. 5037/107/2017), iar sub un alt aspect activitatea compartimentului respectiv trebuie să asigure și consultanță/viză juridică pentru compartimentele și structurile funcționale ce compun aparatul de specialitate al primarului (viză contracte, proceduri de licitații, achiziții, corespondență autorități pentru restituirea proprietăților) ori prin derularea pe viitor a contractului de consultanță juridică menționat, se pot asigura aceste servicii ( art. 6.2 din contract ) atât la nivelul Municipiului Aiud (Consiliul Local, Primar, Comisie Lff, Comisie Legea 10/2001) cât și pentru serviciile publice subordonate consiliului local - SPAPL Aiud, Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud ( art. 4.1. din contract ), la o calitate superioară, benefică ambelor părți, întrucât prestatorul a exercitat funcția publică de conducere de Șef Serviciu APL Juridic până la data de 13.12.2010 (încetat raporturile de serviciu prin Disp. nr. 591/10.12.2010);

- practica administrativă similară, la nivelul Orașului Cugir – HCL nr. 32/22.02.2018, Ocna Mureș - HCL nr. 166/27.09.2017, Municipiul Turda – HCL nr. 412/21.12.2017;

- HCL nr. 197/2005, prin care s-a împuternicit instituţia Primarului Municipiul Aiud să reprezinte interesele autorităţii deliberative în faţa instanţelor de judecată, de orice grad, în litigiile în care Consiliul Local Aiud este parte;

- art. 1 alin. 1 din HGR nr. 937/2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut  pe ţară garantat în plată;

           - Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. I, II, III, IV, V și VI ale Consiliului Local Aiud.

În conformitate cu prevederile:

- art. I alin. 2, lit. b din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 21, alin. 1 - 3, art. 36, alin. 4, lit. a), alin. 9, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 și art.30 alin.1 din Legea nr. 51/1995, privind organizarea și exercitarea profesii de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art. 1 (1) Începând cu luna februarie 2019, se stabilește limita maximă a onorariului aferent serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică, conform contractului nr. 25712/29.12.2017, încheiat potrivit HCL nr. 317/20.12.2017, modificat prin HCL nr. 244/27.09.2018, cu Cabinet de avocat SIMA COSMIN – FLORIN, la 4,36 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.

            ( 2 ) Decontarea cheltuielilor de transport se vor efectua în sensul art. 4.4. , art. 7.1.  din contract, iar termenul de plată al prețului reglementat de art. 7.3. din contract va fi de 10 zile lucrătoare.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Aiud să negocieze onorariul aferent acestor servicii, în sensul art. 1 alin. 1 din prezenta hotărâre.

            Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Aiud, în condițiile art. 1 – art. 2 din prezenta hotărâre, să semneze actul adițional pentru Municipiul Aiud la contractul de servicii juridice nr. 25712/29.12.2017, aprobat prin HCL nr. 317/2017, completat conform HCL nr. 244/27.09.2018. 

            Art. 4 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul Municipiului Aiud și Direcția Economică.   

            Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:

            - Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

            - Primarului municipiului Aiud ;

            - Secretarul municipiului Aiud;

- Direcției Economice;

            - Cab. Ind. de av. Sima Cosmin-Florin.

            - Se afişează la sediul Primăriei.

Art. 7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.16 voturi favorabile valabile exprimate, care reprezintă 84% din numărul consilierilor în funcție.

                       

 

 

Președinte de ședință,                                     Contrasemnează,

                  Consilier,                                                    Secretar,

       Szekely Eugen-Ioan                                             Ecaterina Bîrlogeanu      

Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.