Aiud > ConsiliulLocalAiud > RegulamentDeFunctionare  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
RegulamentDeFunctionare

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > ConsiliulLocalAiud > RegulamentDeFunctionare

 Regulament de functionare

Extras din:
Anexa la H.C.L. nr. 123 din 11 iulie 2012 cu modificarile din
HCL nr 50 din 27 martie 2013,

 

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Aiud

 

 

            CAPITOLUL I

            Dispoziţii generale

 
ART. 1

                Consiliul local al municipiului Aiud este autoritatea deliberativă prin care se realizează autonomia locală la nivelul municipiului Aiud.

            Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

            Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

 

ART. 2

Prin aleşi locali în sensul prezentului regulament se înţeleg consilierii locali, primarul şi viceprimarul municipiului Aiud. Sunt asimilaţi aleşilor locali şi delegaţii săteşti.

Consilierii locali şi primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de cetăţenii cu drept de vot de pe raza municipiului Aiud, potrivit Legii nr. 67/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Viceprimarul este ales prin vot secret, indirect, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART. 3

Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi desfăşoară mandatul.

În exercitarea mandatului, aleşii locali  sunt în serviciul colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia.

 

ART. 4

            În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aleşii  locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.

           

 

            CAPITOLUL II

            Constituirea consiliului local al municipiului Aiud

           

            ART. 5

                Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numărul membrilor consiliului local, se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor municipiului Aiud raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.

 

            ART. 6

            Validarea alegerii consilierilor  se face conform art.31 din Legea nr.215/2001, modificată şi completată prin OG nr.20/2008,  

La validarea mandatelor candidaţilor declaraţi supleanţi se aplică aceeaşi procedură, dacă la data validării, aceştia fac dovada că sunt înscrişi în partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pe a cărei listă au candidat în alegeri.

           

ART. 7

În conformitate cu prevederile art. 30 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată  cu modificările şi completările ulterioare, Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Şedinţa este legal constituita daca participa cel puţin doua treimi din numărul consilierilor aleşi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.

 In situaţia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, daca aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

 Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanţa de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitiva si irevocabila.

 Participarea consilierilor locali aleşi la şedinţa de constituire a consiliului local este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care absenţa este temeinic motivată, respectiv, dacă se face dovada că a aceasta  a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forţă majoră care au făcut imposibilă prezenţa acestora.

Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

            La şedinţa de constituire legal întrunită participă primarul şi consilierii în funcţie, prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul care a fost declarat ales, sau după caz candidatul declarat câştigător la alegerile pentru funcţia de primar.

 

ART. 8

Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârsta consilier local, ajutat de cei 2 asistenţi ai acestuia, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri locali.

După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Legii nr. 393/2004, privind Statutului aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART. 9

Secretarul municipiului Aiud  asigură la şedinţa de constituire a consiliului local Aiud, asistenţa de specialitate şi întocmeşte procesul verbal al şedinţei.

Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.

Prevederile alin. (2) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

 

            ART. 10

Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă vreunul dintre consilierii validaţi optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, se va aplica procedura prevăzută de art. 6.

În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

 

ART. 11

La reluarea lucrărilor consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul  în limba română, după următoarea procedură: consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia.

Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa textul jurământului care va avea următorul  conţinut:

 “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în  puterile şi  priceperea mea  pentru  binele  locuitorilor Municipiului Aiud. Aşa să-mi  ajute Dumnezeu”.

După rostirea acestuia, consilierul va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de şedinţă, iar al doilea se înmânează consilierului.

Consilierii locali pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

 

ART.12

Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 În cazul în care consilierul local refuză să depună jurământul sau renunţă la mandat înainte de validare, se supune  validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

 

ART. 13

După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor locali validaţi preşedintele de vârstă declară Consiliul Local al Municipiului Aiud legal constituit.

 Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

 

            CAPITOLUL III

            Organizarea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

            SECTIUNEA 1

            Preşedintele de şedinţă

 

ART. 14

După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptata cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului si va semna hotărârile adoptate de acesta.

 Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei de constituire se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar.

 

ART. 15

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

    a) conduce şedinţele consiliului local;

    b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;

    c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;

    d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

    e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

                f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;

   g) stabileşte ordinea de precădere care determină prioritatea participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei, astfel: consilierii, aparatul propriu, delegaţii săteşti, publicul.

   h) oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă, posibilitatea de a se exprima  cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi;

               i) dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea persoanei care asistă la şedinţele publice invitate sau din proprie iniţiativă în situaţia în care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice.

Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

În cazul în care preşedintele ales pentru şedinţa respectivă a consiliului, nu-şi poate îndeplini atribuţiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

   

SECTIUNEA a 2-a

            Alegerea viceprimarului municipiului Aiud

 
ART. 16
Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

            Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către grupurile de consilieri sau de către oricare dintre consilieri.

            După înregistrarea candidaturilor se completează buletinele de vot.

Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:

    a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;

            b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;

    c) alte modalităţi la alegerea consiliului.

Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

 

ART. 17

Alegerea viceprimarului va fi consemnată într-o hotărâre a consiliului local.

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferenta acestui statut..

 

ART. 18

            Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptata cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

 Pe durata mandatului viceprimarul primeşte o indemnizaţie lunară, ca unică forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţie de viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în munca si nici de alte sporuri prevăzute de lege.

             Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

             Potrivit art.87 alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu completările şi modificările ulterioare, calitatea de viceprimar este incompatibila cu:

    a)  funcţia de prefect sau subprefect;

    b) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de munca, indiferent de durata acestuia;

    c) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;

    d) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comerciala;

    e) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societăţi comerciale de interes naţional;

    f) calitatea de comerciant persoana fizica;

                g) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

                h) calitatea de deputat sau senator;

    i) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta funcţie asimilata acestora;

   k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în tara sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor in cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

             (2)  Viceprimarul poate exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.

În exercitarea funcţiei viceprimarul este ocrotit de lege.

 

SECTIUNEA a 3-a

            Comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Aiud

 

            ART. 19

După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

            Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul local şi nevoile activităţii sale.

(articol modificat de art. 2 al HCL 50/2013 )

****

Consiliul Local al municipiului Aiud a organizat 6 comisii de specialitate în următoarele domenii:

COMISIA I – Comisia de administraţie publică locală, juridică, buget finanţe  – 7 membri

COMISIA II – Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism – 7 membri

COMISIA III – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, culte, sport şi agrement  - 5 membri

COMISIA IV – Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură şi IMM – 7 membri

COMISIA V – Comisia pentru sănătate, familie, protecţie socială, protecţia copilului - 7membri

COMISIA VI – Comisia pentru relaţii externe 5 membri,

****

            Componenţa nominală, numărul de membri, data şi ora la care vor avea loc comisiile de specialitate ale Consiliului Local Aiud, se regăsesc în art 1 din HCL nr. 50 din 27 martie 2013. 

 

            ART. 20

            Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului.

Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.    

Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Consilierii pot participa la toate şedinţele pe comisii indiferent de modul de desfăşurare a  acestora.

 

ART. 21

Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

            Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, este de o şedinţă de consiliu si 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe luna.

 
ART. 22

            Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

 

ART. 23

            Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

            a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

           b) avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate; când există paritate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor

            c) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare.

Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 

            ART. 24

            Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

    a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;

    b) convoacă şedinţele comisiei prin intermediul secretarului municipiului Aiud;

                c) conduce şedinţele comisiei;

    d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

                e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

                f) întocmeşte raportul şi susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

    g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

 

 Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local.

 

ART. 25

            Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

            b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

    c) asigura redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.

Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de consiliu sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

 

ART. 26

Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

În caz de absenţă la şedinţele pe comisii consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea de sancţiuni conform Statutului aleşilor locali şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

 

ART. 27

Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

 

ART. 28

Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

 

ART. 29

Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

 

ART. 30

Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul. Raportul întocmit se va prezenta secretarului municipiului cu cel puţin 24 ore înainte de ţinerea şedinţelor ordinare de consiliul şi în aceeaşi zi la şedinţele extraordinare care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri.

 

ART. 31

Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

 

ART. 32

Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la art.19, obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

 

ART. 33

Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

           

            SECTIUNEA a 4-a

            Primarul municipiului Aiud

 

ART. 34

După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.

După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut de lege.

Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

 

ART. 35

                 După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

Pe timpul desfăşurării lucrărilor şedinţei de constituire a consiliului local primarul este obligat să poarte eşarfa în culorile drapelului naţional al României. Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.

Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţă.

Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar.

 

ART. 36

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi reprezintă municipiul Aiud în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să-şi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

Punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local este asigurată de primar, prin aparatul de specialitate pe care îl conduce.

 

ART.37

În relaţia cu consiliul local, primarul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)                           prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Aiud;

b)                           la solicitarea consiliului local, prezintă rapoarte şi informări;

c)                           elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Aiud şi le supune spre aprobare consiliului local.

 

SECTIUNEA a 5-a

Secretarul municipiului Aiud

 

ART. 38

Secretarul municipiului Aiud este funcţionar public de conducere, salarizat din bugetul local, cu studii superioare juridice sau administrative şi beneficiază de stabilitate în funcţie.

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar al secretarului municipiului Aiud operează potrivit prevederilor legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

 

ART. 39

Secretarul municipiului Aiud participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local şi îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

    a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

    b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar;

    d) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

    e) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;

    f) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

    g) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe, procesul-verbal a şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;

    h) asigură elaborarea şi arhivarea minutelor şedinţelor publice şi va asigura afişarea minutei şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui consilier, atât la sediul Consiliului Local cât şi pe site-ul propriu;

    i) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

    j) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

    k) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;

    l) avizează, pentru legalitate, hotărârile consiliului local;

    m) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

   n) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.  Asemenea obligaţii revin şi aparatului  de specialitate al primarului;

   o) afişează copia procesului verbal a şedinţei de consiliu local, la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a municipiului Aiud, în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei;

   p) asigură aducerea la cunoştinţa publică şi comunicarea hotărârilor consiliului local către primar şi prefectul judeţului Alba;

   q) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local.

            Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

            CAPITOLUL IV

            Funcţionarea consiliului local al municipiului Aiud

 

            SECŢIUNEA 1

    Transparenţa  decizională în procedura de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate generală

 

            ART. 40

 În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter general, Consiliul Local are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul acestuia, într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală. 

 

 

            ART. 41

Consiliul Local va transmite proiectele de hotărâre cu caracter general tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

 

             ART. 42

Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter general va fi adus la cunoştinţa publicului prin mijloacele arătate, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi avizare de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

            Anunţul va cuprinde raportul compartimentului de resort, textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter general, precum şi termenul limită în care cei interesaţi pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la sediul Consiliului Local.

            Termenul limită arătat la alineatul precedent este de 10 zile şi curge de la data publicării anunţului.

 

            ART. 43

Primarul municipiului Aiud va desemna, prin dispoziţie , un funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate  un responsabil pentru relaţia cu societatea civilă. Acesta va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ supus. Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.

 

            ART. 44

Proiectul de hotărâre cu caracter general se transmite spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate numai după definitivare pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit articolului precedent.

 

            ART. 45

În situaţia în care o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică solicită organizarea  unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul unei hotărâri cu caracter general, Consiliul Local Aiud este obligat să decidă organizarea acestei întâlniri care trebuie să se desfăşoare în termen de cel mult 10 zile de la publicarea anunţului care va cuprinde data, locul şi ora la care va avea loc.

 

            ART. 46

În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri cu caracter normativ se supun adoptării prin procedură de urgenţă, prevăzută de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

           

SECŢIUNEA 2

            Participarea persoanelor interesate la procesul de luare a deciziilor

 

             ART. 47

 Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul Consiliului Local, se va publica în site-ul propriu şi se va transmite către mass-media locală cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurare.

            Acest anunţ se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică.

            Anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice precum şi ordinea de zi.

 

ART. 48

Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite, în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilite de persoana care prezidează şedinţa publică.

 

SECŢIUNEA 3

            Raportul anual privind transparenţa decizională

           

            ART. 49

Consiliul local întocmeşte şi face public raportul anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde următoarele elemente:

a)     numărul total al recomandărilor primite;

b)     numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâri cu caracter general şi în conţinutul hotărârilor adoptate;

c)      numărul participanţilor la şedinţele publice;

d)     numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre cu caracter general;

e)     situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea procedurilor cu privire la transparenţa decizională;

f)        evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

g)     numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

 

            ART. 50

Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu şi va fi prezentat în proxima şedinţă publică.

 

            SECTIUNEA 4

            Desfăşurarea şedinţelor

 

            ART. 51
Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din membrilor consiliului. Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului municipiului cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării sunt puse la dispoziţia consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului sau în alte situaţi stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.
În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. ( desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al municipiului Aiud are loc de regulă, în ultima zi de miercuri din lună, cu începere de la orele 14,00.)

                Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului Aiud prin mass-media, se afişează pe site-ul primăriei, la sediul instituţiei sau prin orice alt mijloc de publicitate.

            În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul verbal al şedinţei.

            Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

            Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte consilieri locali care au obţinut aprobarea consiliului local, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă au motive temeinice (boală, deplasări în ţară şi în străinătate în interes de serviciu, concediu de odihnă). Consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

 
ART. 52

            Şedinţele consiliului local sunt publice.

            Lucrările şedinţelor consiliului local se desfăşoară în limba română. În toate cazurile documentele şedinţelor consiliului local se întocmesc în limba română.

            Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul municipiului Aiud.

            Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul municipiului îşi asumă prin semnătură responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

            La începutul fiecărei şedinţe, secretarul municipiului supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare.

            Consilieri locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

            În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul municipiului afişează la sediul primăriei şi după caz pe pagina de internet o copie a procesului verbal al şedinţei.  

Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului local.

            Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

            Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului local, la propunerea primarului.

            Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi.

            Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul municipiului Aiud, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

                       

ART. 53

            Delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele consiliului în care se discută aspecte şi probleme ce interesează satele respective. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate şi va vota. Votul său are caracter consultativ.

 

ART. 54

            Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se da cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului  de resort care a întocmit raportul.

            După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.

            Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor (3 minute), precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul sau să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

 

            ART. 55

            Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

            Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

 

            ART. 56

            Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

 

            ART. 57

            Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

 

            ART. 58

            În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. Se interzic convorbirile telefonice în timpul şedinţelor de consiliul local.

 

             ART. 59

            Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Amendamentele la proiectele de hotărâri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului, dacă se referă la acelaşi aspect al articolului respectiv.

            Proiectele de hotărâri cu conţinut multiplu vor fi discutate şi aprobate pe articole.

            La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestor, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membrii ai guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate invitate de primar.

            Persoanele sus menţionate se înscriu la cuvânt înaintea începerii şedinţelor şi li se dă cuvântul de către preşedintele de şedinţă.    

 

            SECTIUNEA 5

            Elaborarea proiectelor de hotărâri

 

            ART. 60

Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine consilierilor locali, primarului, viceprimarului şi cetăţenilor care domiciliază pe raza municipiului Aiud.

Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a municipiului Aiud, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 110 şi art. 111 din Legea 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul municipiului Aiud şi personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

 

            ART. 61

            Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

            Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

            Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează prin grija secretarului.

 

            ART. 62

            Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul municipiului Aiud şi preşedinţii de şedinţă.

            O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

            Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate modifica, retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, înainte de adoptarea acestora.

 

            ART. 63

            După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte avizul cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

            Avizul se transmite secretarului municipiului Aiud, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.

 

            ART. 64

            Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

 

            SECTIUNEA 6

            Procedura de vot

 

            ART. 65

            Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

            Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

            Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

 

             ART. 66

            Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". Secretarul municipiului Aiud va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pentru" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.

            După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit.

 

ART. 67

            Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

            Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţa de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "da" sau "nu".

            Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

           

            ART. 68

            Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul cere o altă majoritate

Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri privind:

- bugetul local al municipiului Aiud;

- contractarea de împrumuturi în condiţiile legii;

- stabilirea impozitelor şi taxelor locale;

- participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

- organizarea şi dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului municipiului Aiud;

- asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.

Hotărârile privind patrimoniul municipiului Aiud se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

            Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".

            Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

 

             ART. 69

            Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

 

            ART. 70

            Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

            CAPITOLUL V

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

 

            ART. 71

Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului municipiului Aiud, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

            Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

            Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

 

            ART. 72

            Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

 

            ART. 73

            Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

            Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 

            ART. 74

            Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

            Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

           

            CAPITOLUL VI

            Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

           

            ART. 75

            Consilierii locali îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. Consilierii locali validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului local.               

După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează legitimaţia de consilier precum şi semnul distinctiv prevăzut de statutul aleşilor locali, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

 

            ART. 76

            În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivităţii locale.

            Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

 

            ART. 77

            Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

            Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât dacă are motive temeinice.

 

            ART. 78

            Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

            Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

    a) demisie;

    b) incompatibilitate;

    c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

    d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;

    e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

    f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

    g) punerea sub interdicţie judecătorească;

    h) pierderea drepturilor electorale;

    i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe al cărei listă a fost ales;

               j) deces.

            Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

            În cazurile prevăzute la alin.(2) privind încetarea de drept al calităţii de consilier local lit. c) - e) şi i) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

 

ART. 79

Consilierii locali  pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

 

            ART. 80

            Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

            Prevederile art. 78, alin. (2), lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.

            Prevederile art. 78, alin. (2), lit. f) - h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

 

            ART. 81

            În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

            Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul municipiului Aiud. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

 

            CAPITOLUL VII

            Protecţia legală a aleşilor locali

 

ART.82

            În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.

            Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.

 

ART.83

            Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 

ART.84

            Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

 

ART.85

            Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.

            De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Dispoziţiile prezentului capitol se aplică şi primarului şi viceprimarului.

 

CAPITOLULVIII

            Drepturile şi obligaţiile consilierilor locali

 

ART.86

Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.

Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de  5% din indemnizaţia lunară a primarului.

Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi 1 - 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2)-(3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

Pentru participarea la şedinţa ordinară a consiliului local, delegatul sătesc beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit art. 51 alin. (5) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Consilierii locali care participă la şedinţele de consiliu organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin potrivit legii de la locul de muncă.

            Primarul şi viceprimarul au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii, de asemenea ei au dreptul la decontarea în condiţiile legii a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.

            Primarul şi viceprimarul beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

            Durata exercitării mandatului de primar şi de viceprimar constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensiei.

 

ART. 87

            Consilierul are dreptul, după caz, la diurnă de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile desfăşurate în exercitarea mandatului.

 

ART. 88

Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

 

ART. 89

            Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local, a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului, pe baza unui referat care se va întocmi de către beneficiarul decontului.

            Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

 

ART. 100

             Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

 

ART. 101

Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat.

            Se exceptează de la prevederile alin. (1) aleşii locali, care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au studii economice , juridice sau administrative.

            Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.

 

ART. 102

            Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate fată de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

 

ART. 103

            Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

 

ART. 104

            Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

 

 ART. 105

            Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

 

ART. 106

             Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

 

ART. 107

            Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

            Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audiente şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

            Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului Aiud.

 

ART. 108

Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

 

 ART. 109

            În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşi locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate.

            În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

În cazul nerespectării prevederilor alin.(1) aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării. 

 

ART. 110

            Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de aceasta calitate în exercitarea unei activităţi private.

 

            CAPITOLUL IX

Grupurile de consilieri

 

ART. 111

Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

            Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

            Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

Prevederile  alin. (1) se aplică şi consilierilor independenţi.

ART. 112

            Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

 

 ART. 113

            În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 

                       

CAPITOLUL X

            Răspunderea aleşilor locali

 

 ART.114

            Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

 

ART.115

            Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

            În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

 

ART.116

            Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.393/2004, cu modificările şi completările ulterioare  şi ale  prezentului regulament, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

              a) avertismentul;

  b) chemarea la ordine;

  c) retragerea cuvântului;

              d) eliminarea din sala de şedinţă;

  e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

   f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

            Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu local, prin hotărâre.

            Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

 

ART.117

            La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

 

ART.118

            Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

 

 ART.119

            Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

 

ART.120

            În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

 

ART.121

            În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

            Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

 

ART.122

            Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

 

ART.123

            Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

 

ART.124

            În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

 

 

ART.125

            Sancţiunile prevăzute la art. 116 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

            Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

ART.126

            Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 116, alin. (1) lit. a) - d).

           

 

CAPITOLUL XI

            Registrul de intrese

 

ART. 127

            Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în HG nr.489/2005, care se depune în dublu exemplar la secretarul municipiului Aiud.

            Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.

            Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la subprefectul judeţului Alba, până la data de 1 martie a fiecărui an,  care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

 

ART.128

Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

    a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

    b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;

    c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;

    d) o altă autoritate din care fac parte;

    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

    f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

             

ART.129

            În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:

    a) funcţiile deţinute in cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;

    b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;

    c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;

    d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;

    e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;

    f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;

    g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ / soţie;

    h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ / soţie şi copii minori;

    i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;

    j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;

    k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali.

 

ART.130

            Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

            În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

             Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

 

ART.131

            Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

ART.132

            Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 30 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali;

 

ART.133

            Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.

            Secretarul municipiului Aiud va transmite subprefectului judeţului Alba, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.

 

ART.134

            Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art.130 din prezentul regulament, sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART.135

            Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul arătat mai sus atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.

            Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

            Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

 

ART.136

            Cadourile şi orice beneficii materiale primite, cele legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii publice locale precum şi într-o ocazie publică sau festivă, nedeclarate  sunt supuse confiscării.

 

ART.137

            Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

 

     Dispoziţii finale    

 

            ART. 138

            Adoptarea sau modificarea prezentului regulament se face cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează,

                     Consilier,                         Secretar,

            Liviu Octavian Rusu              Ecaterina Bîrlogeanu

 

 

 

actualizat la 02.04.2014

Pagina modificata la: 18.12.2009
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.