Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri

Data publicarii: 16.05.2017

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

                   Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de  șofer ,treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri.

                   Condiţii  specifice:

                                                                 ·            studii medii liceale absolvite cu diplomă;

                                                                 ·            vechime în muncă : minimum 3 ani;

                                                                 ·            permis de conducere : categoria B ;

                                                                 ·            certificat de calificare profesională lucrător mașinist utilaje;

              1) Condiţiile generale necesare pentru ocuparea postului de naturală contractuală sunt:

a)     are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    are capacitate deplină de exerciţiu;

e)     are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie ,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;                        

      2) Dosarul de concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală șofer treapta profesională I, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

           a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

             b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

           d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele  care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

            e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

             f)  adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            g)  curriculum vitae;

 în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz,adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.                                                  

3) Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere la concurs, proba scrisă, proba practică și interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

4) Calendarul de desfăşurare a concursului:

Dosarul de concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv în perioada 17.05.2017-30.05.2017, la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud - Compartimentul Resurse Umane.

  Datele de desfăşurare a probelor de concurs:

a) selecţia dosarelor de înscriere, în termen de 2 zile de la finalizarea termenului de depunere a dosarelor

b) Proba scrisă: 12.06.2017 , ora 10,00 – sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local

 c) Proba practică :16.06.2017, ora 10,00 - sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local

d) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice; Data, ora  şi locul organizării interviului vor fi comunicate odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;

           Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Serviciului Public ,în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor.

           Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul Serviciului Public ,în termen de maximum o zi lucrătoare de la data  finalizării probei.

           După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă ,proba practică şi  interviu , după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise , a probei practice, și a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

           Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Serviciului Public, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

            Rezultatele finale se afişează la sediul Serviciului Public în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

  BIBLIOGRAFIE  :

·         OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·         HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

·         Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

·         Legea nr.319/2006 ,a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

        Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

         Relaţii suplimentare se pot obţine  la sediul  Serviciului  Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud , la Compartimentul Resurse Umane și la nr. telefon 0258/861593 interior 13.

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.