Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Spitalul Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud

Data publicarii: 20.06.2017

Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Aiud organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art.187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud.

            Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de desfășurare și organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud, aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 291/01.03.2017.

            Concursul se desfăşoară în două etape:

a)      Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, etapă eliminatorie;

b)     Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

            Condiții de participare:

a)     sa cunoasca limba română scris și vorbit;

b)      sa fie  absolvent  al unei instituții de învățământ superior medical, economico - financiar sau juridic;

c)      sa fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii, sau fac dovada că urmează cursurile Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, care atestă calitatea de cursant a candidatului;

d)     sa aiba cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e)     sa nu fi fostt condamnat  pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

f)      sa fie apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g)     sa nu aiba vârsta de pensionare, conform legii. 

Conținutul dosarului de înscriere la concurs:

a)      cererea de înscriere la concurs;

b)      copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c)      copia certificată pentru conformitate a  diplomei de licenţă sau echivalente;

d)     copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii sau adeverință prin care se face dovada că urmează cursurile Școlii Naționale De Sănătate Publică, Management și Perfecționare București;

e)      curriculum vitae;

f)       adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g)      cazierul judiciar;

h)      adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i)       declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j)        copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k)      proiectul de management realizat de candidat;

l)       declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m)    declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n)      declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere. 

            Temele proiectului de management:

    a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

    b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;

    c) managementul calităţii serviciilor medicale;

    d) managementul resurselor umane;

    e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

            Proiectul se realizează individual de către candidat, prin abordarea uneia dintre temele de mai sus şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

            Bibliografie:

1.      Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare- Titlurile I, II, VII și VIII;

2.      Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3.      Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

4.      Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5.      Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordul – cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6.      O.M.S. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

7.      Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobare normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea O.M.S. nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

8.      Hotărârea Guvernului nr.161/2016 privind aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu completările şi modificările ulterioare, până la publicarea anunţului;

9.      O.M.S. nr.871/2016 privind aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

10.  Legea nr.46/2003 privind drepturile pacienţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

11.   Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Managementul Sanitar - Manualul spitalului, Editura Public H Press, 2006 - încărcat în format electronic pe site-ul Școlii: http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf 

Calendarul concursului este următorul:

·        20 iulie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor la Secretariatul Spitalului Municipal Aiud., situat in Aiud, str. Spitalului, nr. 2,  de luni până vineri, între orele 8.00 - 15.00;

·         21 iulie 2017, ora 11:00: verificarea de către comisia de concurs a îndeplmirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă ce va fi finalizată prin publicarea unui anunț cu rezultatele verificării dosarelor - pe site-ul spitalului: www.spitalaiud.ro și la avizierul spitalului;

·         02 august 2017, ora 11:00: susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management, etapă care se va desfăşura în sala de şedinţe a Spitalului Municipal Aiud;

Data şi ora la care candidaţii interesaţi pot vizita spitalul: de luni până vineri, între orele 12.00 - 14.00  -   persoană de contact: Mureșan Nicoleta - secretar.

      Adresa de e-mail la care orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management şi termenul-limită până la care pot fi transmise solicitările de participare şi eventuale întrebări:caspitalaiud@yahoo.com - în perioada 26 iulie – 1 august 2017 - ora 11.00.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258 861816 - int. 112 - Secretariat, sau la sediul Spitalului Municipal Aiud -  Secretariat - persoană de contact Mureșan Nicoleta - secretar.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.