Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de expert, grad profesional debutant - Compartiment Strategii de Informatizare

Data publicarii: 26.07.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de EXPERT, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT  din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Strategii de informatizare.

 

 

Condiţii de participare la concurs:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
           a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

            i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

             j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.    

Condiţii specifice:

                        a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință: matematică; ramura de știință: informatică; ramura de știință: inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ramura de știință: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;

                        b) cunoștințe PC - nivel avansat :

                                    - calculatoare personale - arhitectura, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte;

                                   - configurare și administrare rețele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows 2012 Server;

                                   - administrare sisteme de operare Windows 7, Windows 8 și Windows 10;

                                   - instalare și utilizare a produselor pachetelor MS Office 2007- 2016 - Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook;

 

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

            1) formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

            2) copia actului de identitate;

            3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

            4) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013;

            5) cazierul judiciar;

            6) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

            7) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Documentul prevăzut la punctul 5) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.           

 

           BIBLIOGRAFIE:

              1.Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

           3. Totul despre Hardware -Winn L. Rosch - Editura Teora

           4. Rețele de calculatoare - Petre Norton - Editura ALL

           5. MOC 6292- Installing and Configuring  Windows 7 Client

           6. MOC 20698 - Installing and Configuring  Windows 10 Client

           7. MOC 20411 - Administering Windows Server 2012                                                

 

           

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

            Programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul IT - nivel avansat se poate descărca de pe site-ul instituției, respectiv www.aiud.ro.

 

 

            Condiţiile de desfăşurare a concursului:

            - Proba suplimentară IT: 29.08.2017, ora 0900 - sediul Primăriei Municipiului Aiud;

            -  Proba scrisă: 29.08.2017, ora 1200 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în perioada 26.07.2017 - 16.08.2017, ora 18,00 (inclusiv).

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon  0258/861 310 interior 1013.
 
Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.