Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier, grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

Data publicarii: 25.09.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment Evidența persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

 

Condiţii de participare la concurs:

- condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


            a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

            i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

             j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

- condiții specifice: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență - drept; domeniul de licență  - calculatoare și tehnologia informației; domeniul de licență - ingineria sistemelor; domeniul de licență - științe administrative : specializarea - administrație publică; ramura de știință - informatică: domeniul de licență - informatică;

                                       -  cunoștințe de operare pe calculator : nivel mediu.

           

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

            1) formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

            2) copia actului de identitate;

            3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

            4) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013;

            5)  cazierul judiciar;

            6)  adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

            7) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Documentul prevăzut la punctul 5) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.           

 

BIBLIOGRAFIE:

            1.  Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            2. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

            4. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu modificările şi completările ulterioare;

            5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            6. Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

            7. Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare: CARTEA I - Despre persoane, Capitolul III - Identificarea persoanei fizice, Secțiunea 1 - Numele (art. 82 - art. 85), Secțiunea a 2- a Domiciliul și reședința  (art. 86 - art. 97);

            8. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

            9. Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;

            10. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

            Programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul IT - nivel mediu se poate descărca de pe site-ul instituției, respectiv www.aiud.ro.

 

            Condiţii de desfăşurare ale concursului:

            -  Proba suplimentară IT: 06.11.2017, ora 0900 - sediul Primăriei Municipiului Aiud;

            -   Proba scrisă: 06.11.2017, ora 1100 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

            -   Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

              Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în perioada 25.09.2017 - 16.10.2017, ora 16,00 (inclusiv).

             Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon  0258/861 310 interior 1013.

 

Programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul IT

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.