Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant funcție contractuală de asistent medical - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 10.11.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

            Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească candidații la concurs sunt:

            -   diplomă de absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 - 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

            -  certificatul de membru și adeverința pentru participare la concurs (valabilă 30 de zile de la data emiterii) eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

            -  adeverință/certificat promovare examen grad principal.

 

   Concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical grad principal, constă în următoarele etape succesive:

               -  selecţia dosarelor de înscriere;

                           -  proba scrisă;

                           -  interviu.

   Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

               Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații la concurs sunt:

              a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

              b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

              c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

              d) are capacitate deplină de exerciţiu;

              e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

             g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           

              Condițiile de desfășurare ale concursului sunt:      

                  Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 28.11.2017, ora 1000 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu;

               Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 17.11.2017, ora 14,00 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

             Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

              a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

              b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

              c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiilor documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

              d) certificatul de membru, în copie, și adeverința pentru participare la concurs (valabilă 30 de zile de la data emiterii) eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;      

             e) adeverință/certificat promovare examen grad principal

             f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

              g) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

              h) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

              i) curriculum vitae.

           Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

            BIBLIOGRAFIA:

            1) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

            2) Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările și completările ulterioare;

            3) Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

            4) Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

 5) Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali – Ghid de Nursing – Lucreția Titirică, Editura Viața Medicală Românească.

 

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

            Selecția dosarelor de concurs: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

             Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de  selecţie a dosarelor.

             Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

             După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

               Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

             Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor pentru ultima probă.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud și la nr. de  telefon  0258 861310 interior 1013.

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.