Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier, grad profesional debutant, din cadrul Biroului Resurse Umane

Data publicarii: 21.12.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Condiţii de participare la concurs:

 

           - condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


           a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

            d) are capacitate deplină de exerciţiu;

            e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

             f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

             g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

            i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

-  condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Sociologie, specializările: Resurse umane; Sociologie; ramura de știință - Științe politice.

           

            Concursul de recrutare constă în trei etape succesive, după cum urmează:

            - selecția dosarelor de înscriere - se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

            - proba scrisă - 05.02.2018, ora 11,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu;

            - interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

            Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu, documentele prevăzute de HG  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

            a) formularul de înscriere;

            b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

            e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

            g) cazierul judiciar;

            h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

           

            Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 21.12.2017 - 09.01.2018, ora 16,00 (inclusiv), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

 

             Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către Primăria Municipiului Aiud, prin Biroul Resurse Umane, Control Intern, prin publicare pe pagina de internet a instituției, în format deschis, editabil, respectiv www.aiud.ro, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

            Potrivit art. 49 alin. (1^1) și alin. (1^2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei menționate la litera e) este prevăzut în anexa nr. 2D (acesta se poate pune la dispoziția candidaților la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud sau se poate descărca și de pe site-ul instituției, respectiv www.aiud.ro); adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1), trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.    

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

            Potrivit art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, documentul prevăzut la litera g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

 

             Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului prevăzut la litera c), care se poate transmite și în format electronic la adresa de e-mail: resurse@aiud.ro.

 

BIBLIOGRAFIE:

           1. Constituția României, republicată;

             2. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

              3. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

             5. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             6. Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

             7. Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

             8. Hotărârea de Guvern nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

           

            Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

             Atribuțiile prevăzute în fișa postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud sunt:

 

- asigură, la solicitarea cetățenilor, consilierea acestora, în ceea ce privește problemele de personal, respectiv încheierea și încetarea raporturilor de muncă a asistenților personali;

- întocmeşte, gestionează şi răspunde pentru completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi dosarele personale ale personalului contractual, conform prevederilor legale;

-  se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;

- comunică personalului instituției, orice modificare privind încadrarea și salarizarea acestuia;

- arhivează la dosarul profesional/dosarul personal, dispoziția cu semnătura de primire;

- răspunde de comunicarea tuturor dispozițiilor referitoare la angajați, în termenul legal;

- asigură respectarea accesului la dosarele profesionale, evidenţa şi păstrarea în siguranţă a dosarelor profesionale ale funcționarilor publici, precum și a dosarelor personale ale personalului contractual;

- eliberează la solicitarea scrisă a angajatului, copii ale documentelor existente în dosarul profesional/ dosarul personal;

- eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă, drepturile salariale brute;

-  întocmeşte şi redactează adeverinţe, formulare şi alte acte specifice biroului;

- pune la dispoziţia evaluatorilor a formularelor pentru întocmirea raportului de evaluare, pentru funcționarii publici, respectiv a fișei de evaluare pentru personalul contractual;

 - actualizează formularul de evaluare a performanțelor profesionale anuale ale funcționarilor publici și a personalului contractual, la modificări legislative;

- comunică evaluatorilor datele (la nevoie) necesare completării raportului de evaluare/fișei de evaluare, pentru subalterni;

-  preia de la evaluatori rapoartele de evaluare/ fișele de evaluare, finalizate, în vederea arhivării acestora la dosarele profesionale ale funcționarilor publici și la dosarele personale ale personalului contractual;

- pune la dispoziția comisiei de disciplină sau a comisiei paritare, documentele solicitate în vederea soluționării cauzelor;

-  rezolvă corespondența și lucrările care ii sunt repartizate;

- asigură și organizează efectuarea controlului de medicina muncii la angajare și la reluarea activității după perioadele de suspendare și controlul medical periodic de medicina muncii, la nivelul instituției, prin cabinetul de specialitate abilitat, pentru toți angajații;

- elaborează proceduri operaţionale privind activităţile procedurabile pe care le desfăşoară, conform fişei postului, în cadrul compartimentului;

 - actualizează procedurile operaţionale elaborate cu modificările legislative apărute;

- identifică riscurile cu care se confruntă în activitatea pe care o desfăşoară şi le transmite şefului ierarhic pentru centralizare;

- respectă cerinţele fiecărui standard aplicabil la nivelul compartimentului din care face parte.

 

            Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și  pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

 

Formular înscriere

Model adeverință

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.