Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii – Compartiment - Casierie, Încasări Venituri

Data publicarii: 15.01.2018

Având în vedere prevederile art.58 alin.(2) lit.b)  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.20 alin.(1) lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

       Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud

          organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă  nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii – Compartiment -  Casierie ,Încasări Venituri .

 Condiţiile de desfăşurare a concursului

- Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 15.02.2018, ora 10,00 – la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud  str.Tribun Tudoran nr.9. Interviul se susține în termenul prevăzut la art.56 din H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Data  și ora susținerii interviului se afișează odată cu  rezultatele probei  scrise;

Dosarul de înscriere la concursul de recrutare se depune în perioada 16.01.2018- 05.02.2018,la sediul Serviciului Public de Interes Local  Administraţia Patrimoniului Local Aiud  – Compartiment Resurse Umane,

 Condiţii generale pentru participarea la concurs :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,(r2),cu modificările şi completările ulterioare;

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

    i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

    j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

             Condiţii  specifice

          - studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

          -  minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:

 

 

 

 

           

 

BIBLIOGRAFIA

 

   1. Constituția României ,republicată ;

   2.Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   3.Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

   4.Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   5.Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   6.Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

   7.Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă;

   8.Ordonanța de urgență nr.146/2002, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;

   9.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

  Dosarul de înscriere la concurs va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1.      formularul de înscriere prevăzut în  anexa nr. 3 la H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare;

2.      curriculum vitae, modelul comun european;

3.      copia actului de identitate;

4.      copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

5.      copia carnetului de muncă si, după caz,  a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,  care să ateste vechimea  în muncă şi, după caz , în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice ; Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut mai jos, conform anexei nr.2D la HG. nr.611/2008, trebuie să cuprindă elementele similar din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

6.      copia adeverinţei care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului **;

7.      cazierul judiciar *;

8.      declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia;

         * Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarant admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documetului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

         ** Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,data,numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

         Depunerea documentelor se face într-un dosar plic, iar copiile  de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

 

      Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere ;

b) proba scrisă;

c)  interviul;

    Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.     

    Atașăm în continuare:

Formularul de înscriere la concurs,

 Formular declarații,

 Formatul standard al Adeverinței care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011,

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

                Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0258/861593 interior 13 sau la sediul  Serviciului  Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud .

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.