Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior

Data publicarii: 28.02.2018

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială, Muzeului de Istorie și Științele Naturii, Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu”  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, precum și din cadrul Direcției Economice – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud care îndeplinește condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

            Face obiectul examenului de promovare în grad profesional imediat superior, în funcția de:

          - asistent medical, personalul contractual încadrat pe postul de asistent medical debutant la Direcția  de Asistență Socială - Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud;

          - bibliotecar gradul II, personalul contractual încadrat pe postul de bibliotecar debutant la Biblioteca Municipală ”Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud;

          - conservator gradul IA, personalul contractual încadrat pe postul de   conservator I la Muzeul de Istorie și Științele Naturii din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud;

          - inspector de specialitate IA, personalul contractual încadrat pe postul de  inspector de specialitate I  la Direcția Economică din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior, constă în susținerea unei probe scrise.

            Data, ora și locul organizării probei scrise: 14.03.2018, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

 

             Dosarele de înscriere ale candidaților se pot depune până în data de  07.03.2018, ora 18,00 la Registratura Primăriei Municipiului Aiud astfel:

       A) Pentru posturile de: conservator gradul IA din cadrul Muzeul de Istorie și Științele Naturii din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud și inspector de specialitate IA din cadrul Direcției Economice – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, dosarele de înscriere vor conține următoarele documente:

             a) cererea de înscriere la examenul de promovare adresată Primarului Municipiului Aiud;

              b) copia carnetului de muncă, certificat pentru conformitate cu originalul sau după caz, o adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional sau în treapta profesională din care se promovează;

              c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul.

         B) Pentru posturile de: asistent medical din cadrul Direcției de Asistență Socială - Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud și bibliotecar gradul II din cadrul Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu”  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud dosarele de înscriere vor conține următoarele documente:

              a) cererea de înscriere la examenul de promovare adresată Primarului Municipiului Aiud;

              b) adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse umane privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare, respectiv din care să rezulte sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii - cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de un an;

              c) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de Primarul Municipiului Aiud, conform art. 41 alin. (9) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

           

            În termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare verifică și selectează dosarele de înscriere ale candidaților, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior și propunerile din referatele de evaluare.

            Comunicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere se face prin afișare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, cu menţiunea "admis" / "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului.

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestație, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor.

            În termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea condițiilor de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior și propunerile din referatele de evaluare.

 

            Proba scrisă se susține de către candidații ale căror dosare au fost declarate admise.

            Proba scrisă va fi notată cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

            a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

            b) abilităţi de comunicare;

            c) capacitate de sinteză;

            d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare în grad profesional imediat superior, cu menţiunea "admis" / "respins",  se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii examenului.

             Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

               Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea  de la proba scrisă, iar rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

 

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Muzeului de Istorie și Științele Naturii din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

 

 

                

           1. Aurel Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ediția a II – a,

București, 2003;

            2. Inspectoratul pentru Cultură al Județului Alba, Breviar, Alba Iulia, 1993;

           3. Oliviu Socaciu, Matilda Takacs, Aiud, localitate urbană multiseculară, Ed. Risoprint, Alba Iulia, 2010;

           4 Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 

 

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu”, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

 

1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

            3. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            4.  Legea privind Depozitul legal de documente nr. 111/1995, republicată;

            5. Art.1 – art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            6. Sîrghie Anca, Relaţii cu publicul în bibliotecă, partea I, Sibiu, Editura Alma Mater, 2004;

           7. Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, Bucureşti, 1993;

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției Economice – aparatul de specialitate

al Primarului Municipiului Aiud

 

               1. Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

   3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

   4. Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

           

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială – Compartimente Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară,

din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

 

 

            1) Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările și completările ulterioare;

           2) Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, adoptat de Adunarea Generală Națională a OAMGMAMR în data de 9 iulie 2009 și publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 560 din 12.08.2009.

            3) Ordinul nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;

             4) Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

 5) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.